4-C li İşçilerin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde 40 eklenmiştir.

EK MADDE 40- 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen ve bilahare istihdam edilecek olan personel, 6 ay içerisinde başvurmaları halinde bu kanunun 4 üncü maddesi (D) fıkrası kapsamına alınırlar.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GEREKÇE

Özelleştirilen veya kapatılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde işçi olarak çalışanlardan emekliliği dolmamış olanlar, 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (C) fıkrası kapsamında başka kamu kurumlarına geçici personel statüsü ile yerleştirilmişlerdir.

Yıllarca Devlete hizmet etmiş olan bu kişiler, bir mali yılda 10 ay çalıştırılmakta, kendilerine 2 ay zorunlu olarak çıkış verilmektedir. Hal böyle olunca, aldıkları yıllık ücret daha da azalmakta, aynı işi yapan işçi statüsündeki personelin 1/3’üne düşmektedir.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile çalıştırılanlar, ücret alamadıkları 2 ay içinde geçimlerini temin edememekte, borçlanmak zorunda kalmaktadırlar. Biriken borçlar, ücret aldıkları 10 ayı da ipotek altına almaktadır.

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak, çalıştıkları kurumlarda diğer işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen, çok daha düşük ücret alan 4/C mağdurlarının, içine düştükleri geçim sıkıntısı nedeniyle aile düzenleri ve sağlıkları bozulmaktadır.

Bu kişilerin çalıştıkları 4 ay için en fazla 2 gün ücretli hastalık izinleri vardır. Kelimenin tam anlamıyla, hasta olmaları bile yasaklanmıştır.

Teklif ile, 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen ve bilahare istihdam edilecek olan personelin, daimi işçi kadrosuna alınmaları amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen ve bilahare istihdam edilecek olan personelin, 6 ay içerisinde başvurmaları halinde daimi işçi kapsamına alınmaları öngörülmektedir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.