kızılırmak ve melen'in kirlilik değerleri


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.05/10//2007

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Son yıllarda yaşadığımız kuraklık ile birlikte, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konusu hayati boyutlara ulaşmıştır. Mevcut su kaynaklarımızın verimli kullanımı konusu tartışılırken, daha çok büyük şehirlerin içme suyu ihtiyacı, yada her su kaynağından enerji üretimi konusu öne çıkarılmakta, su kaynaklarının kirliliği çok fazla tartışılmamaktadır. Oysa Kızılırmak, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Yeşilırmak, Melen Çayı, Ergene Çayı Ankara Çayı, Tuz Gölü gibi, su kaynaklarımızda kirlilik ciddi boyutlar ulaşmıştır. Bir taraftan kuraklık su kaynaklarımızı yok ederken, diğer taraftan da bizler, su kaynaklarımızı kirleterek yok ediyoruz.


SORULAR:

1- Ülkemizdeki akarsu ve göllerin hangilerinde düzenli kirlilik ölçümleri yapılmakta, düzenli kayıtlar tutulmaktadır?
2- Bir akarsu veya gölün kirli sayılabilmesi için kıstaslar nelerdir, konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Ankara Çayı Bakanlığınız tarafından kirlenmiş sayılmakta mıdır, sayılmakta ise kirlenmişlik derecesi nedir?
3- Ülkemizde kirlenmiş sayılan, yada sınırda olan akarsu ve göller hangileridir?
4- Kirlenmiş sayılan kaynakların kurtarılması için Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yapılmaktadır?
5- Kızılırmak’tan Ankara’ya, Melen Çayı’ndan İstanbul’a verilecek suyun kirlilik ölçümleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise ölçüm sonuçları nasıldır? 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.