aile reisi olmayan çiftçilerin emekliliği

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 26/10/2007

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

2926 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince sigortalı sayılanlardan, kayıt ve tescilini yaptırmayanların resen tescil edilmesini öngören aynı kanunun 7 nci maddesine ve 36 ncı maddesinde yer alan “Kurumun prim alacakları; Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir” fıkrasına dayanılarak 01/04/1994 tarihinden itibaren, ekici olarak ürün teslim eden çiftçilerimizden Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Bağ-Kur tarafınca ürün bedellerinden prim tevkifatı yapılmış, dolayısıyla bu çiftçilerimiz resen kayıt ve tescil edilmişlerdir.
Kendilerinden prim kesilen çiftçilerimiz Bağ-Kur iştirakçisi olarak sisteme dahil olduklarından geriye doğru borçlanıp yaşı tutanlar emekli olmak için, tutmayanlar ise iş günü sayılarını artırmak için gerekli evraklarını tamamlayarak kuruma başvurmaktadırlar.
Evraklarını tamamlayarak 16/6/2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Devredilen Bağ-Kur Kastamonu İl Müdürlüğüne başvuran bir pancar üreticimize verilen B.13.1.BGK.4.37.00i00.TAR sayılı cevapta, “2926 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre aile reisi sıfatı taşımadığınızdan pancar tevkifatına göre geriye dönük hizmet verilmesi mümkün değildir” denilmektedir.
Oysa, 2926 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde “aile reisi sıfatı taşımak” sigortalı sayılmak için gerekli niteliklerden birisi olarak sayılmamaktadır.
Kastamonu’da ve diğer illerimizde buna benzer pek çok örnek mevcuttur.


SORULAR

1- Ürün teslimi sırasında kendisinden prim tevkifatı, dolayısıyla Bağ-Kur’a kayıt ve tescili yapılan üretici sayısı kaçtır?
2- Bu durumda olanlardan geriye dönük hizmet talebinde bulunan üretici sayısı kaçtır?
3- Kendilerine menfi cevap verilen üreticilerimizden mahkemeye müracaat edenlerin sayısı kaçtır? Sonuçlanmış dava sayısı kaçtır? Kurumun kaybettiği dava sayısı kaçtır?
4- Aile reisi sıfatı taşımadığı gerekçesi ile reddedilen başvuru sayısı kaçtır?
5- 2926 sayılı kanunun 2 nci maddesinde aile reisi sıfatı taşımak sigortalı sayılmak için gerekli nitelikler arasında sayılmadığına göre, başvuru sahiplerine neye dayanarak böyle bir cevap verilmektedir?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.