aile reisi olmayan çiftçilerin emekliliği 2nci soru
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.28/11/2007


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


7/561 esas sayılı yazı soru önergem ile “ürün tesliminde zorunlu prim kesintisi yapılan, aile reisi olmayan çiftçilerimizin, kendilerinden zorunlu prim kesintisi yapıldığı tarihten itibaren 2926 sayılı kanuna göre sigortalı sayılmaları için yaptıkları başvuruların, devredilen Bağkur Genel Müdürlüğü’nce “aile reisi olmadıkları” gerekçesi ile kabul edilmediğini, ilgili kanunda aile reisi sıfatını taşımanın sigortalı sayılmak için gerekli niteliklerden birisi olmadığını belirterek, kendilerinden ürün teslimi sırasında zorunlu prim kesintisi yapılanlar ile ilgili rakamsal bilgiler istemiş, hangi mevzuata dayanılarak başvuruların reddedildiğini, başvuruları reddedilenlerden mahkemeye başvuranların sayısını, kurumun kaybettiği dava sayısını sormuştum.
Soru önergeme verilen cevapta, “kuruma intikal eden bir dava bulunmadığı, 22/05/2007 tarihinden itibaren geriye dönük tescillerin yapıldığı ifade edilmekte; ancak, 02/08/2003 tarihinden önce tevkifat yapılmış ise, önceki kanun hükümleri geçerli olacağından aile reisi olmayan kadınların sigortalı olamayacağı belirtilmektedir.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Bağ-kur Sigortalıları Daire Başkanlığı (Devredilen) tarafından yayınlanan B.13.1.BKG.0.10.00.07 sayı ve Prim tevkifatı nedeniyle tescil ve sigortalılığın başlangıcı konulu 2007/44 numaralı genelgede “4 Seri Numaralı Uygulama Tebliğinin “Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı (I) bendinin yürürlükten kaldırılması üzerine tevkifata dayalı geriye dönük tescilleri yapılamayan çiftçiler tarafından tespit davaları açılmaya başlanılmıştır”, ve “Bu tespit davalarından çiftçilerin mağdur oldukları ve sosyal güvenlik hakkına kavuşmak amacıyla hareket ettikleri anlaşıldığından, kurumla vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren bu duruma son vermek amacıyla 4 Seri Numaralı Uygulama Tebliğinin mülga (I) bendi yeniden düzenlenmiş olup, 22/05/2007 tarihli ve 26529 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 7 Seri Numaralı Tebliğ yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve (I) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.” denilmektedir.
Genelge ile, kısaca 1/4/1994 tarihi ile 22/5/2007 tarihleri arasında kendilerinden zorunlu prim kesintisi yapılanlardan kuruma başvurup sigortalı sayılmasını isteyenlerin başvurularının kabul edilmesi, bu durumda olanların bilgilendirilmesi, açılan davlarda kurum avukatlarınca yeni düzenleme yapıldığı için davaların konusuz kaldığının ileri sürülmesi, sulh yolunun aranması gibi hükümler düzenlenmektedir.
Hal böyle iken, soru önergeme verilen cevap, cevabı hazırlayan ilgili birimlerin kendi mevzuatlarını tam olarak bilmediklerini, uygulama tebliğ ve genelgelerinin taşra teşkilatlarına yeterince anlatılmadığını ortaya koymaktadır. Hele hele, tebliğ değişikliği yapılıp, genelge yayınlandıktan sonra, bahsettiğimiz durumda olanlar ile ilgili olarak “02/08/2003 tarihinden önce tevkifat yapılmış ise, önceki kanun hükümleri geçerli olacağından” gibi bir cevap verilmesi Devredilen Bağkur Genel Müdürlüğü’nün nasıl işlediğini gözler önüne sermektedir.
Diğer yandan, verdiğiniz cevaptan Kurumda herhangi bir istatistik çalışması yapılmadığı, iştirakçilerle ilgili herhangi bir verinin bulunmadığı da anlaşılmaktadır.

SORULAR

1- Yayınladığınız 2007/44 numaralı genelgede bahsedilen davalar hangi davalardır? Sayıları kaçtır, kurumun kaybettiği dava sayısı kaçtır, devam eden dava sayısı kaçtır. Davalar nedeniyle kurumun karşılamak durumunda kaldığı mahkeme masrafları ne kadardır?
2- 7 seri nolu tebliğ ve 2007/44 numaralı genelgeden sonra Evraklarını tamamlayarak 16/6/2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Devredilen Bağ-Kur Kastamonu İl Müdürlüğüne başvuran bir pancar üreticimize verilen B.13.1.BGK.4.37.00i00.TAR sayılı cevapta, “2926 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre aile reisi sıfatı taşımadığınızdan pancar tevkifatına göre geriye dönük hizmet verilmesi mümkün değildir” cevabını veren kurum personelinin bahse konu tebliğ ve genelgeden haberi olmamış mıdır, neye göre bu cevabı vermiştir, yaptığı işlem mevzuata uygun mudur?
3- 7/561 esas nolu yazılı soru önergeme cevap hazırlayan bürokratlarınızın 7 seri nolu tebliğ ve 2007/44 numaralı genelgeden haberleri var mıdır? Varsa, hazırladıkları cevaptaki çelişkiler neden kaynaklanmaktadır?
4- Soru önergeme cevap hazırlayan bürokratlarınızın Anayasa Mahkemesi’nin 17/04/2007 tarihinde oybirliği ile verdiği “17.10.1983 günlü, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “…aile reisi…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE” ilişkin kararından haberleri var mıdır?
5- 2007/44 numaralı genelgeyi uygulayarak 1/4/1994 tarihinden itibaren bahse konu durumda olanların sigortalılıklarını yapmayı düşünüyor musunuz, yoksa, hepsinin ayrı ayrı mahkemelere başvurarak, dava açmasını mı bekleyeceksiniz?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.