kapasite raporu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27/02/2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

18/01/2008 tarih ve 355 sayılı yazınız uyarınca işyerlerinin sanayi siciline kaydedilmesi için çalışma başlatılmış, işyerlerinde tebliğ tutanakları tutularak, işyeri sahiplerine bir ay içinde sanayi siciline kaydolmaları, aksi halde idari para cezası ile karşı karşıya kalacakları bildirilmiştir.

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, ülkemizin sanayi envanterinin çıkarılması, kayıt dışı işçi çalışmasının engellenmesi bakımından yaptığınız çalışma doğrudur. Ancak, sadece bir makine ile çalışan tornacı, mobilyacı gibi işyerlerinden, sanayi siciline kaydolmaları için pek çok evrak istenmektedir. İstenilen belgelerden biri olan kapasite raporunun maliyeti 500 YTL’dir. Diğer harcamalar dikkate alındığında maliyetler daha da artmaktadır. Netice itibariyle, piyasalarda yaşanan durgunluktan dolayı zaten iş yapamaz halde olan küçük üreticimiz sanayi siciline kayıt masrafını karşılayamamaktadır.

SORULAR

1- Sanayi siciline kayıt yaptıracak küçük işletmelerin kayıt masraflarını azaltacak herhangi bir çalışmanız var mıdır?
2- Sanayi siciline kayıt yaptırabilmek için 8 adet belge istenmektedir. İstenilen belgelerin sayısını, yani bürokrasiyi azaltmak için yaptığınız bir çalışma var mıdır?
3- Verilen süre içerisinde sanayi siciline kayıt yaptıramayan işletmelerimize verilecek idari para cezası ne kadar olacaktır?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.