kitlerde çalışan personelin özlük hakları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan, 399/II sayılı cetvele tabi yüksek öğrenim mezunu personelin ücretlerinde, 14 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008 yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)’den kaynaklanan 50 YTL civarında düşüşler olmuştur.

2008 yılının ücretlerini belirleyen Tebliğ, Ekim ayında yayınlandığı için Kurumlar tarafından anılan personele avans ödemesi yapılmış, Tebliğin yayınlanmasından sonra, yapılan ödemeler geri alınmaya başlanmıştır. Ayrıca söz konusu personelden teknik kadroda olmayanlar 2008 Ağustos ayında yapılan ek ödemelerden de yararlanamamışlardır. Sonuç itibariyle KİT’lerde çalışan yüksek öğrenim mezunu personel mağdur olmuştur.


SORU:

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, bir kısmı 2008 Ağustos ayında yapılan iyileştirmeden de yararlanamayan, KİT’lerde çalışan yüksek öğrenim mezunu personelin mağduriyetine yol açan Tebliği düzeltmek için bir çalışmanız var mıdır?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.