özelleştirme kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla arz ederim. 21/11/2007

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDAKİ KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun İlkeler başlıklı 2. Maddesine aşağıdaki “j” bendi eklenmiştir.

j) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile tarımsal üretim yapan kuruluşların en son özelleştirilmesi,

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GENEL GEREKÇE

Türkiye’de istihdamın büyük bölümü tarıma dayalıdır. Tarıma dayılı sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesi ile tarım sektöründe istihdam ve tarım üretimi olumsuz etkilenmektedir.

Ülkemizde özelleştirmeler daha çok varlık satışına dayalı olarak yapılmaktadır. Özelleştirilen kuruluşu alanlar, genellikle üretime devam etmemekte, yada hammaddeyi değiştirerek üretim yapmaktadır. Hal böyle olunca, sanayi kuruluşu için üretim yapan çiftçilerimiz bir anda işsiz kalmaktadır. Ülkemizin pek çok bölgesinde özelleştirilen fabrikaların verimli çalışamaması sonucu, bu fabrikalar için üretim yapan çiftçilerimizi zor durumda bırakmıştır. Açık örnek vermek gerekirse, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile, şeker pancarı üreten çiftçilerimiz zor durumda kalabilecektir.

Kanun teklifi ile tarıma dayalı sanayi kuruluşları ve tarımsal üretim yapan kuruluşların özelleştirilmesi geciktirilerek, çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmeleri için zaman kazandırılması ile birlikte, tarıma dayalı sanayi kuruluşunun hammaddesi olan tarım ürününe alternatif ürün çeşitlemesi yapılmalıdır.

Bu kanun teklifi ile istihdamın en yoğun olduğu tarım kesimindeki işsizliği artırmamanın yanında tarımda istediği verimi alamayıp, büyük şehirlere olan göçün önlenmesi de amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde ile tarıma dayalı sanayi kuruluşları ve tarımsal üretim yapan kuruluşların özelleştirilmesinin geciktirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2.- Yürürlük maddesidir.

Madde 3.- Yürütme maddesidir.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.