vekil imamlara kadro verilmesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifim, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


GENEL GEREKÇE

Din, ilk insandan günümüze, bireylerin ve toplumların hayatlarını düzenlemede etkili ve önemli rol oynamıştır. İnsanların dini ihtiyaçlarının karşılanmasında, din adamları yardımcı ve yol gösterici olmuşlardır.

Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde, camiiler, hem vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirdikleri kutsal mekânlar olarak, hem de yardımlaşma ve dayanışmanın, insanlar arası ilişkilerin düzenlendiği sosyal mekânlar olarak görev yapmaktadırlar.

Camiler, köylerde ve mahallelerde toplanma, bayramlaşma, dayanışma, ibadet, eğitim yerleridir.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları dini ve toplumsal rehberlik hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın camilerde görevlendirdiği imam-hatipler eliyle görülmektedir.

İmam-Hatip eksikliği, yeterli şartları taşıyan imam-hatiplerin, açıktan vekil imam-hatip olarak atanmasıyla giderilmeye, çalışılmaktadır.

Ülkemizde 4500’ü aşkın vekil imam-hatip görev yapmaktadır. Vekil imam-hatipler, asil imam-hatiplerin taşıdığı nitelikleri taşıyan, mesleğe liyakatli kişilerdir.

Asil olarak görev yapan imam-hatiplerle vekil imam-hatipler arasında hem ücret, hem de özlük hakları bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması, hem adalet duygusunu topluma yaymaya çalışan imam-hatipler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi ve hem de çalışanlar arasında ayrım yapmayan sosyal devlete ulaşılması noktasında ehemmiyet taşımaktadır.

Kanun teklifimiz ile vekil imam-hatiplerin Devlet Memurları Kanunu’nun 4(A) maddesi kapsamına alınması amaçlanmaktadır.


MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - Genel gerekçeler doğrultusunda bir düzenlemedir.

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde 40 eklenmiştir.

EK MADDE 40- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açıktan vekil imam hatip olarak görev yapan personel, 6 ay içerisinde bu kanunun 4 üncü maddesi (A) fıkrası kapsamına alınırlar.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.