Yaşlılık Aylığı Alırken Çalışmaya Devam Edenlerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yaşlılık Aylığı Alırken Çalışmaya Devam Edenlerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifim ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


GENEL GEREKÇE

4956 Sayılı Kanunun 44’üncü maddesi ve 5073 sayılı kanunun 15’inci maddesiyle, 1479 sayılı kanunun ek 20’inci maddesi değiştirilerek, sosyal güvenlik kanunları uyarınca yaşlılık aylığı alırken çalışmaya devam edenlerden ve yeniden çalışmaya başlayanlardan yüzde 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlanmıştır.

1479 sayılı kanunun 24’üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek, 20’inci maddesi uyarınca tescilleri yapılan kişilere ilgili kurumca 6 yıl boyunca hiçbir bildirimde bulunulmamış, konu kitlesel iletişim araçları vasıtasıyla da yeterince duyurulmamıştır.

Sosyal güvenlik sistemi ve sosyal güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması keşmekeşi içerisinde, vatandaşlarımızın haberleri dahi olmayan borçları birikmiş, ödenemez miktarlara ulaşmıştır. Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde, ilgili kurum çalışanlarının dahi yeterince vakıf olamadığı sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan ve 6 yıl sonra ortaya çıkan bu borçların, hiç değilse faizlerinin silinmesi ve anaparanın yapılandırılarak taksitlendirilmesi gerekmektedir.

Kanun teklifimiz ile, Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alırken faaliyetlerine devam eden veya yeniden çalışmaya başlayan ve diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup, 1479 sayılı kanunun 24 üncü maddesi kapsamına girenlere tahakkuk ettirilen sosyal güvenlik destek primi borçlarının faizlerinin silinmesi ve ana paralarının 12 ay taksitlendirilerek ödeme kolaylığı getirilmesi, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen borçların tahsili için 1479 sayılı kanunun 53’üncü maddesine göre işlem yapılması amaçlanmaktadır.


MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Genel gerekçe doğrultusunda bir düzenlemedir.

Madde 2.- Yürürlük maddesidir.

Madde 3.- Yürütme maddesidir.


YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERDEN KESİLEN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


Madde 1.- 1479 sayılı kanunun ek 20’inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilen sosyal güvenlik destek primi borçlularının 3 ay içinde başvurmaları halinde, borç faizleri silinerek, anaparaları 12 ayı geçmemek üzere taksitlendirilir. 3 taksitin ödenmemesi halinde borç 1479 sayılı kanunun 53’üncü maddesine göre hesaplanarak tahsil edilir.

Madde 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.