Milli Eğitim Çalışanlarına Eğitime Hazırlık Ödeneği Verilmesi İçin Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32’nci maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


GENEL GEREKÇE


657 sayılı devlet memurları kanunun ek 32’nci maddesi; yönetici ve öğretmenlerimize her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenen miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesini hükmetmektedir.

Söz konusu madde bu şekliyle, maaş ve özlük hakları ve ek ödenekler gibi bir çok sorunu olan diğer eğitim çalışanları ile öğretmen ve yöneticiler arasında, bir ayrımcılık hissi uyandırmaktadır.

Ayrıca, bakanlığın mevcut genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler kadrolarının 65 bin personel ile yeterli olmadığı da bilinmektedir. Bu kadrolardaki yetersiz personel sayısı, okullarımızda zaman zaman sıkıntı yaratmakta, hatta eğitim-öğretimin aksamasına ve bu hizmetlerde çalışan mevcut personelin iş yükünün de artmasına neden olmaktadır.

Her yıl öğretim yılının başında yönetici ve öğretmenlere verilen “öğretim yılına hazırlık ödeneği”nin hiç olmazsa, yarısının da diğer eğitim çalışanlarına verilerek, hem ayrımcılığın önüne geçilmesi hem de bu kadrolarda çalışan ve çalışmak isteyen insanların özendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Kanun teklifim ile öğretmen ve yöneticiler ile, diğer eğitim çalışanları arasında ayrımcılığın önüne geçilmesi hem de söz konusu kadrolardaki diğer eğitim çalışanlarına maddi bir katkı sağlanarak bu kadrolardaki eksikliğin giderilmesi için özendirilmesi amaçlanmaktadır.MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1.- Milli Eğitim Bakanlığı’nda genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kadrolara da, yönetici ve öğretmenlere verilen eğitim ödeneğinin yarısı kadar eğitim ödeneği verilmesi hükme bağlanmaktadır.

MADDE 2.- Yürürlülük maddesidir.

MADDE 3.- Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİMADDE 1.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32’nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolarda çalışan personele de, bu ödeneğin yarısı kadar hazırlık ödeneği ödenir”
MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.