Emlak Vergisi Barışı Kanun Teklifi
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederiz.

Mehmet SERDAROĞLU

Kastamonu Milletvekili

Mehmet ŞANDIR
Mersin Milletvekili

GENEL GEREKÇE

2002 yılından sonra işbaşına gelen Hükümetin izlediği özelleştirme, borçlanma ve yüksek faizle ülkeye çekilen sıcak paraya dayalı ekonomi politikaları neticesinde sanal bir büyüme yaşanmıştır. Özelleştirme gelirleri, dış borçlanma ve sıcak para ile yakalanan sahte büyüme oranları, toplumda büyük bir iyimserlik oluşturmuş, Hükümete yakın medya organları tarafından pompalanan bu iyimser hava neticesinde insanlarımız bankalara borçlanarak gayrimenkul almışlardır.

Sıcak para, özelleştirme gelirleri ve borçlanmaya dayalı ekonomi politikalarının sürdürülemez olduğu, bir noktada patlayacağı ve bir ekonomik kriz yaşanacağı eleştirilerimize karşılık, Hükümet, piyasalara iyimserlik pompalamaya devam etmiştir.

2006 yılından itibaren ekonomik krizin emareleri görülmeye başlanmış, Hükümet, 2007 yılında yapılan genel seçimlere kadar, piyasalara para dağıtarak, durumu idare etmiş, nihayet genel seçimlerden sonra ekonomik kriz tüm boyutlarıyla yaşanmaya başlanmıştır.

Uluslar arası krizden bağımsız olarak, Hükümetin, üretim ve istihdam politikalarını göz ardı eden politikalarının sonucu olarak gelişen ve uluslar arası para kriziyle birleşen ekonomik kriz neticesinde, vatandaşlarımız ödeme güçlüğü içine düşmüşlerdir.

Vatandaşlarımızın içinde bulunduğu ödeme güçlüğü, kredi kartında, sosyal güvenlik primlerinde ve vergi ödemeleri gibi pek çok konuda kendisini göstermiştir.

Hükümet, ödeme güçlüğü içine düşmüş vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için bazı konularda adımlar atmış, yeni düzenlemeler yapmıştır.

Emlak vergisi de, vatandaşlarımızın ödeme güçlüğü içine düştüğü kalemlerden bir tanesidir. Ekonomik kriz nedeniyle arazi ve binaların kullanım ve kira gelirleri azalmış, hatta hiç gelir elde edilemeyecek noktaya gelmiştir.

Ekonomik kriz, genel bütçe vergi gelirlerinin düşmesine neden olmuş, bu durun, belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın da azalması sonucunu doğurmuştur.

Emlak vergisi belediyelerin önemli gelir kaynaklarındandır. Kriz, belediyelerin emlak vergisi gelirlerini de önemli oranda düşürmüştür.

Teklifimiz ile, Emlak Vergisi Kanununa eklenen Geçici 23’üncü maddede; 01.01.2009 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar nedeniyle, bu tarihe kadar mükellefiyetini tesis ettirmemiş bulunan bina ve arazi vergisi mükelleflerinin, 30.11.2009 tarihine kadar bildirimde bulunmak suretiyle mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri ve 2002-2008 yıllarına ilişkin olarak idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilerini her yıl için ayrı ayrı % 10 fazlasıyla 31.12.2009 tarihine kadar ödemeleri halinde, 2002 yılından önceki vergilendirme dönemlerine ait emlak vergilerinin aranmaması, 2002-2008 yıllarına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmemesi ve gecikme faizi uygulanmaması amaçlanmaktadır.

Teklifimiz ile, Emlak Vergisi Kanununa eklenen Geçici 24’üncü maddede; adlarına emlak vergisi tarh ve tahakkuk ettirilen mükelleflerin, vergi borçlarını her yıl için ayrı ayrı % 15 fazlasıyla 31.12.2009 tarihine kadar ödemeleri halinde, 2002 yılından önceki vergilendirme dönemlerine ait emlak vergileri aranmaması, 2002-2008 yıllarına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmemesi ve gecikme faizi uygulanmaması amaçlanmaktadır.

03/04/2002 tarihinde çıkarılan 4751 Sayılı kanunla 1998-2001 yılları için benzer bir düzenleme yapıldığından 2002 yılı baz alınmıştır.

Emlak vergi barışı olarak adlandırılabilecek teklifimizin kanunlaşması halinde, hem ödeme güçlüğü içine düşmüş vatandaşlarımızın emlak vergi borçlarını ödemeleri kolaylaşacak, hem de belediyelerimiz, tahsil edemedikleri emlak vergilerini tahsil etme imkanına kavuşacaklardır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - Genel gerekçeler doğrultusunda bir düzenlemedir.

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 23’üncü madde ve geçici 24’üncü maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 23.- 01.01.2009 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar nedeniyle bu tarihe kadar mükellefiyetini tesis ettirmemiş bulunan bina ve arazi vergisi mükelleflerinin, 30.11.2009 tarihine kadar bildirimde bulunmak suretiyle mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri halinde geçmiş yıllara ait idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilerini her yıl için ayrı ayrı % 15 fazlasıyla 31.12.2009 tarihine kadar ödemeleri halinde, 2002 yılından önceki vergilendirme dönemlerine ait emlak vergileri aranmaz, 2002-2008 yıllarına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre içinde bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu madde hükmünden yararlanamazlar.

GEÇİCİ MADDE 24.- Emlak vergisi mükellefi olup da, adlarına emlak vergisi tarh ve tahakkuk ettirilen mükelleflerin, vergi borçlarını her yıl için ayrı ayrı % 15 fazlasıyla 31.12.2009 tarihine kadar ödemeleri halinde, 2002 yılından önceki vergilendirme dönemlerine ait emlak vergileri aranmaz, 2002-2008 yıllarına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre içinde bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu madde hükmünden yararlanamazlar.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.