197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU’NA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.1-Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu Milletvekili


197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU’NA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ağıdaki geçici madde eklenmiştir.


GEÇİCİ MADDE 8.- Bu kanunun 6. maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bentteki kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait, 31.01.2010 tarihine kadar olan motorlu taşıtlar vergisi anapara borçlarına her yıl için ayrı ayrı yüzde 5 faiz uygulanarak, mükelleflerin bir ay içinde başvurmaları halinde 24 ayı geçmemek üzere taksitlendirilip, yeniden yapılandırılır.

Bu yapılandırmadan faydalanan mükelleflerin, vergi borcu nedeniyle yaptıramadıkları araç muayenelerine izin verilir.

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermiş ve kriz, özellikle 2009 yılında toplumun tüm kesimlerince etkisini en üst düzeyde hissettirmiştir. Ekonomik kriz, kara yolu taşımacılığı sektörünü de son derece olumsuz etkilemiş, başta kamyoncu esnafı olmak üzere kara yolu taşımacılığı sektöründeki tüm esnafın büyük bir mali sıkıntı yaşamasına neden olmuştur.
Türkiye’de yaklaşık 750 bin kamyon ve 2 milyondan fazla kamyonet bulunmaktadır. Kamyonların yüzde 70’inden fazlası ise ticari olarak çalışmaktadır. Taşımacılık faaliyetlerinin ülke genelinde krizle birlikte azalması, petrol fiyatları ile akaryakıttan alının vergilerin artması nedeniyle sektördeki araçların sadece yüzde 10 faaliyetlerine devam edebilirken, 400 binden fazla kamyon otoparklarda beklemektedir.
Nakliye sektörü kazanç açısından en sıkıntılı dönemini yaşarken, Maliyet girdileri ve akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden büyük sıkıntı çeken nakliyeciler bunun yanında iş yokluğu da yaşamaktadırlar. Yurt içi ve yurt dışı karayolu taşımacılığı yapan firmalarımız bile yüksek girdi fiyatları ve akaryakıt fiyatları ile baş edemez durumda iken, bireysel kamyonculuk ise bitme noktasındadır.

Nakliyeci-Kamyoncu esnafı yıkıcı bir rekabet ortamında çoğu kez düşük ücretle hatta mazot parasına taşıma yapma zorunda kalmaktadır. Mazot fiyatlarındaki büyük artışlar, nakliye fiyatına bile yansıtılamamaktadır. Gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayenesi, egzoz pulu, yeni araçlarda ÖTV, geçici vergi gibi birçok vergi çeşidi ile boğuşan ve primini ödeyemeyen kamyoncu esnafına, K1, C2, SCR gibi yetki belgelerinin ücretlerinin çok yüksek olması da ayrı bir maliyet getirmektedir.
Kamyoncu esnafının toplam giderleri içinde yüzde 80’inden fazlasını oluşturan akaryakıt giderlerinin yanı sıra, iş yapamayan kamyoncu esnafımızın prim ve vergi borçları da katlanarak artmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre, vergi borcu bulunan araçların fenni muayene de yaptıramadığı, bu nedenle kara yollarında yapılan denetimlerle de kamyonlar otoparka çekilmektedir. Otoparka çekilen bazı araçların park borçları bile değerini aşmış durumdadır. Parka çekilen araçların ticari faaliyetlerine devam edememeleri nedeniyle de yurt içi kara yolu taşımacığı neredeyse durma noktasına gelmiştir.
Büyük sıkıntı içinde bulunan kamyoncu esnafımız, yüksek akaryakıt fiyatları altında ezilip, iş bulamazken, ödeyemediği vergi ve prim borçları da katlanarak artmaktadır. Kanun teklifimiz ile kamyoncu esnafına bir nebze nefes aldırabilmek ve Kamu’nun da alacağını tahsiline imkan sağlamak amacıyla, mükelleflerin ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi ana para borcuna yıllık ayrı ayrı yüzde 5 faiz uygulanarak yeniden yapılandırılıp en fazla 24 ay taksitle ödemelerine imkan tanınması amaçlanmıştır.
Ayrıca son fıkra ile de, vergi borcu nedeniyle araç muayenesini yaptıramayan nakliyeci esnafının, MTV borcunu yeniden yapılandırması durumunda, araçlarına muayene yapılmasına izin verilecek, böylece muayenesini tamamlayan araçların trafiğe çıkmasına ve çalışmasına imkân tanınmış olacaktır. 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.