Emeklilerin maaş promosyonu almasına ilişkin kanun teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Emeklilerin Maaş Promosyonu Alması Hakkında Kanun Teklifim ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu MilletvekiliGENEL GEREKÇE


Yaklaşık olarak, 1 milyon 800 bin memur, 5 milyon 500 bin işçi ve 2 milyona yakın BAĞKUR emeklisi Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden maaş almaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu 1 milyon 200 bin kişiye yaşlılık aylığı ve özürlü aylığı da ödemektedir. Tüm bu işlemler bankalar üzerinden yapılmakta, çok ciddi bir işlem hacmi oluşturmaktadır.

Devlet kurumları, hatta özel kurumlar, personel maaşlarını öderken bankalarla pazarlık yapmakta, personeli için belli bir tutarda maaş promosyonu almaktadırlar. Hatta 300-500 kişinin maaşlarının yatırıldığı bazı bankalar, bunlara dahi promosyon vermektedirler. Ayrıca, aynı bankalar devlet memurlarına promosyon öderken, 9,5 milyonu emekli, yaşlılık-özürlü aylığı alanlarla birlikte 10 milyonun üzerinde kişinin maaşlarını ödeyen bankalar, bu kişilere promosyon ödemeye yanaşmamaktadırlar.

Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu’nun inisiyatifi ele alarak, bu 10 milyonun üzerindeki insanımızın uğradığı haksızlığı ortadan kaldırması doğru olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun elini güçlendirmek için böyle bir kanun teklifine ihtiyaç duyulmasının yanı sıra, kredi kartı, tüketici kredisi, kart faizi ve kart aidatı gibi kalemlerden trilyonlarca lira kar eden bankaların hiç olmazsa senede bir defa bu insanlara az da olsa bir katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Teklifimiz ile memurlarda olduğu gibi diğer emeklilerimizin de maaş promosyonu almasını sağlama görevi, kanuni bir görev olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmekte, böylece emekli, yaşlı ve özürlülerimizin maaş promosyonu alması kanuni güvence altına alınmaktadır.

Böylece, kamuoyunda sürekli tartışılan ve insanlarımızı umutlandırıp beklenti içine sokan banka promosyonları konusuna bir açıklık getirilerek, her kesimin bundan faydalanabilmesine imkân tanınmış olacaktır.

EMEKLİ, YAŞLI VE ÖZÜRLÜLERİN MAAŞ PROMOSYONU ALMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun “Kurumun amacı ve görevleri” başlıklı üçüncü maddesine, (d) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir.
e) Kurumdan aylık alan emekli, özürlü ve yaşlıların, maaşlarını aldıkları bankalardan maaş promosyonu almalarını sağlamak.

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.