"Doğum izni 20 haftaya çıkarılsın"

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışanların Doğum İzninin 20 Haftaya Çıkarılması Hakkında Kanun Teklifim ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

GEREKÇE

Avrupa Parlamentosu tarafından 20 Ekim 2010 tarihinde alınan tavsiye kararında, annelere verilen doğum izninin 20 haftaya çıkarılmasını öngören öneri kabul edilmiştir.
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, kabul ettikleri öneri ile Avrupa Parlamentosu’na üye ülkelerin hükümetlerine, kabul edilen öneri doğrultusunda düzenleme yapma tavsiyesinde bulunmuşlardır.
Alınan kararın gerekçesinde, en az 20 haftalık doğum izninin anne ve bebek sağlığı açısından kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir.
Ülkemizde doğum izni, 16 hafta (4 ay) olarak uygulanmakta, anne ve bebeğin durumuna göre, doğum öncesi ve sonrasında bölünerek kullanılabilmektedir. Genel eğilim, çalışan annelerin doğum izinlerini mümkün olduğunca doğum sonrasına bırakmaları şeklindedir. Doğum izni biten anneler, rapor, izin v.s çeşitli yol ve yöntemlerle, doğum sonrası işe başlama sürecini mümkün olduğunca uzatarak, bebekleri ile daha fazla vakit geçirmenin yollarını aramaktadırlar.
Avrupa ülkelerinin anne ve çocuk sağlığı ve bakım hizmetleri, kreş şartları, çocuklu ailelere verilen maddi destekler ile ülkemizde verilen hizmetler ve destekler arasında uçurum olduğu ortadadır.
İleriki 10 yıllarda nüfusun yaşlanmasının doğurabileceği sorunlar ile, önümüzdeki 20-30 yıl boyunca AB ülkeleri nezdinde doğum oranları itibariyle daha avantajlı olacağımız hususlarını dikkate alarak, doğum izninin 20 hafta olarak uygulanmasının nüfus istikrarı açısından da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Teklifimiz ile kamu ve özel sektörde çalışan kadınlarımızın doğum yapmaları halinde 20 hafta (5 ay) doğum izni kullanabilmeleri amaçlamaktadır.MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Genel gerekçe doğrultusunda bir düzenlemedir.
Madde 2.- Yürürlük maddesidir.
Madde 3.- Yürütme maddesidir.ÇALIŞANLARIN DOĞUM İZNİNİN 20 HAFTAYA ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “mazeret izni” başlıklı 104’üncü maddesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun “analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesinde düzenlenen, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süreler, doğumdan önce 10 hafta, doğumdan sonra 10 hafta ve toplamda 20 hafta olarak değiştirilmiştir.
Madde 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.