yaşlı ve özürlü aylıklarının artırılmasına ilişkin kanun teklifi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Yaşlı ve Özürlü Maaşlarının Artırılması Hakkında Kanun Teklifim ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

YAŞLI VE ÖZÜRLÜ MAAŞLARININ ARTIRILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 2022 Sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda” ibaresi, “net asgari ücretin 1/3’ü tutarında” ibaresi ile değiştirilmiştir.

MADDE 2.- 2022 Sayılı Kanunun Ek 1’nci maddesinin in a, fıkrasında yer alan “yüzde 300'ü tutarında” ibaresi “iki katı tutarında” olarak, b ve c fıkralarında yer alan “yüzde 200'ü tutarında” ibareleri, “1,5 katı tutarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GEREKÇE

2022 sayılı kanuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişilere yaşlılık aylığı, 18 yaşını doldurmuş yüzde 40 ile yüzde 69 engelli olanlara özürlü aylığı, 18 yaşını doldurmuş yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bakıma muhtaç özürlü aylığı ve 18 yaşını doldurmamış engelli yakını olanlara da özürlü yakını aylığı olmak üzere 4 çeşit aylık bağlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan aylıklar, 2022 sayılı Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Yukarıda belirtilen 4 çeşit yaşlı ve özürlü aylığından Eylül 2010 itibariyle 1 milyon 320 bin 597 kişi faydalanmaktadır.

Bu sayının içinde 837 bin 316 kişi aylık 96 lira yaşlılık aylığı alırken, 328 bin 338 kişi de (yüzde 40-69 özürlülüğü bulunanlar ile özürlü yakını aylığı alanlar) aylık 192 lira özürlü maaşı ve özürlü yakını maaşı almaktadırlar. Yüzde 70’in üzerinde engelli olan 154 bin 943 kişi ise aylık 288 lira bakıma muhtaç özürlü aylığı almaktadırlar.

Ülkemizde her kesimi derinden etkileyen ekonomik krizin faturasını en ağır şekilde ödeyen kesimlerin başında, maaşları en düşük seviyede olan yaşlılar ve özürlüler yer almaktadır. Yaşlılık ve özürlü aylıkları her ne kadar memur maaş katsayısına bağlı olarak artırılsa da günümüzde 96 TL yaşlılık aylığı ve 192 ila 288 lira özürlü aylığı verilmektedir. Özellikle, yaşlılık maaşları asgari ücretin altıda biri civarında ve çok yetersiz kalmaktadır. Teklifimiz ile maaşlarda belirli bir miktar artış sağlanmasının yanı sıra, asgari ücrete bağlı olarak artırılması öngörülerek, her asgari ücret artışından bu kesimdeki vatandaşlarımızın da faydalanması amaçlanmıştır.

Teklif ile yaşlılık maaşları asgari ücretin üçte birine çıkarılarak, 100 liralık bir iyileştirme öngörülürken, özürlü maaşlarına da yaşlılık maaşının 1,5 ila 2 katı oranda artış öngörülerek, takriben yine 100’er liralık maaş artışı sağlanması amaçlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.- 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişilerin yaşlılık aylığı asgari ücretin üçte biri oranına çıkarılmaktadır.

MADDE 2.- 18 yaşını doldurmuş yüzde 40 ile yüzde 69 engelli olanların özürlü aylıklarının yaşlılık aylığına göre; iki katı oranında, 18 yaşını doldurmuş yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara verilen bakıma muhtaç özürlü aylığı ile 18 yaşını doldurmamış engelli yakını olanlara ödenen özürlü yakını aylığının, 1,5 katı oranında artırılması öngörülmüştür.

MADDE 3.-Yürürlülük maddesidir.

MADDE 4.-Yürütme maddesidir.


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.