19 aralık 2010 bütçe tarım bakanlığı
19 Aralık 2010 Pazar

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili.
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, birazdan iktidarın sayın sözcüleri bu kürsüden “Tarımda şunu yaptık, bunu verdik.” sözleriyle ahkâm keseceklerdir. Şimdi ben de sizlere, Milliyetçi Hareket Partisinin kısa koalisyon döneminde kendisine bağlı Tarım Bakanlığında yaptığı ilkleri ve reformları özetlemeye çalışacağım. Bu vesileyle, o günün Tarım Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp’e buradan saygılarımı iletiliyorum.
Çok değerli milletvekilleri, tarımda ilk defa Yeniden Yapılandırma Programı uygulamaya başlanmış, buna bağlı olarak da, ilk defa, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarımsal envanter çalışması ile işletmeler kayıt altına alınmıştır. İlk defa faizsiz, karşılıksız ve geri ödemesiz doğrudan gelir desteği Milliyetçi Hareket Partisi döneminde başlatılmıştır. Yine alternatif ürün projesi bütçeden ödenek ayrılarak yürürlüğe konmuş ve sorunlu tarımsal alanların tespiti ve iyileştirme projesi hayata geçirilmiştir. İlk defa yetmiş beş yıllık Hayvan Islahı Kanunu değiştirilmiş, böylece damızlık hayvanların yurt içinden temini sağlanmıştır. İlk defa hayvanlar küpelendirilerek kimliklendirme çalışması o dönemde başlamıştır. Kaba yem üretiminin desteklenmesi, yurt içinde yetiştirilen belgeli damızlık hayvanların desteklenmesi, damızlık düvelerin satışından parasal destek verilmesi ile ilk defa biyoteknoloji ve genetik mühendisliği kullanılarak Anadolu alacası ve Anadolu esmeri ırkları ıslah çalışmaları başlatılmıştır. İktidar bu projeye sahip çıkabilseydi, bugün elin angusuna bu ülke ihtiyaç duymayacaktı. İlk defa hayvanını tohumlatan üreticiye ve suni tohumlama sonucu doğan buzağılara parasal destekler verilmiştir. Ön soy kütüğü ve soy kütüğü kayıtları çalışması başlatılmıştır. Bizzat ahırdaki besi hayvanı küpelenip parasal destek verilmiştir. Yurt içi hayvan hareketini kontrol etmek, salgın hastalıkları önlemek, hayvansal üretimi artırmak için Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.
Değerli milletvekilleri, ilk defa mera tespiti ve ıslahı çalışmalarını Milliyetçi Hareket Partisi başlatmıştır. Yine ilk defa sözleşmeli yetiştirici projesi ile yetiştirici-sanayici entegrasyonu sağlanmıştır. Yetkilendirilmiş veteriner hekimlik sistemi o dönem hayata geçirilmiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa çiftçimize mazot, gübre ve diğer girdilerine destek olarak karşılıksız, faizsiz ve geri ödemesiz doğrudan gelir desteği Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilmiştir, başlatılmıştır. Bakın, bunu iktidar ne yaptı? Bu desteğin bir kısmını kesip “Mazot desteği” diye çiftçiye yutturup bunun adına da “reform” dedi.
Değerli milletvekilleri, ilk defa özel kontrol gıda laboratuvarlarına izin verilmiştir. Bakanlık bünyesinde Pazarlama Dairesi ve Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Yine ilk defa tarladan sofraya gıda sağlığı ve kalitesini takip için İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği ile ilk defa Organik Tarım Uygulama Yönetmeliği MHP döneminde çıkarılmıştır ve yine ilk defa Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurularak Türk tarımı elektronik ortamda izlenirken illerin tarımsal master planları hazırlanmaya başlanmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi ilk defa ürün alım ve satım fiyatlarını birlikte açıklayarak üretici, tüketici, sanayici ve ihracatçıyı spekülatörlere ve çıkarcılara ezdirmemiştir değerli milletvekilleri.
Milliyetçi Hareket Partisine bağlı Tarım Bakanlığında yaptığımız ilklerin ve reformların sadece bir kısmından bahsedebildim, şimdi, birazdan allayıp pullandıracağınız sekiz yıllık iktidarınızın ilklerine gelmek istiyorum:
Sizin döneminizde ilk defa hayvan varlığımız ortalama yüzde 50 azalmıştır. İlk defa kurbanlık hayvan ithali size nasip olmuştur ve ilk defa tarımsal ithalatımız 3 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkmıştır dolayısıyla sekiz yılda 56 milyar dolar iktidarınızca ecnebi çiftçinin cebine gönderilmiştir. İlk defa döneminizde tarımsal destekler bir bölgeyle sınırlı tutularak maalesef ayrımcılık yapılmıştır ve döneminizde 3 milyon çiftçimiz maalesef toprağı terk etmiştir.
Değerli iktidar, bunlar övünülecek değil, aslında dövünülecek işlerdir.
Üzülerek ifade ediyorum ki: Tarımda taş üstünde taşınız yoktur. “Bizimdir.” diyebileceğiniz bir ilkiniz, bir projeniz var mı? Ben söyleyeyim: İlk olarak “Bin köye bin tarımcı gönderiyoruz.” dediniz. Bu görevlilerin de paralarını ödemediğiniz için maalesef bu projeniz de iflas etmiştir. Sonuç olarak, döneminizde çiftçinin tarımsal üretimi düşmüş, ithalat artmış, verdiğiniz kredilerle çiftçi borca batırılmış ve döneminizde anguslar, donmuş etler ithal edilmiştir ve döneminizde tarım ve hayvancılık çökertilmiştir. Buna bağlı olarak da tarıma dayalı illerdeki göç sonucu -bunu altını çizerek ifade ediyorum ki- bu illerdeki milletvekili sayıları düşmüştür. Sadece sadece bu, tarımın çöktüğünün en önemli kanıtıdır değerli milletvekilleri. Bütün bunlardan görülüyor ki Türk tarımına kim hizmet etmiş, Türk tarımını kim geriye götürmüştür.
Değerli milletvekilleri, beni bağışlayın, şunu merak ediyorum: Acaba Sayın Başbakanımız Sayın Tarım Bakanını çağırıp “Ya, Mehdi, çiftçiye şu kadar destek verdik, şu kadar teşvik verdik, hayvancılıkta bölgesel teşvikler dağıttık, yetmedi, kesik et, canlı hayvan, hatta kurbanlık ithal ettik; hâlâ bu et fiyatları neden düşmüyor Mehdi?” diye sormuyor mu? Dese de demese de aslında fazla söze gerek yok, mal meydandadır diyorum.
Bütçenin hayırlı olmasını tekrar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.