30 haziran 2010 diyanet teşkilat kanunu vekil imamlar için önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

126’ncı Birleşim
30 Haziran 2010 Çarşamba

Maddeye geçici madde eklenmesine dair üç önerge vardır; ilk önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 20’nci maddesi ile eklenen Geçici Madde 14’üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Günal Mehmet Şandır Beytullah Asil
Antalya Mersin Eskişehir
Reşat Doğru M. Akif Paksoy Mehmet Serdaroğlu
Tokat Kahramanmaraş Kastamonu
Geçici madde 15 – Bu Kanun’un yayımı tarihinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b Maddesine göre istihdam edilen ve halen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olanlar bulundukları pozisyonlara kadrolu olarak atanmış sayılırlar. 3.5.2005 tarihinden bu Kanun’un yayımı tarihine kadar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86’ncı maddesi uyarınca en az toplam dört ay Vekil İmam-Hatiplik yapmış olanlardan şartları uyanlar bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları kadrolara asıl olarak atanmış sayılırlar.
Bu Kanun’un yayımı tarihinde hâlen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde sigortalı olarak Fahri öğretici olarak çalışanlardan şartları uyanlar bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları pozisyona asıl kadrolu olarak atanmış sayılırlar.
BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) – Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Diyanet Teşkilat Yasası’nın hayırlı olmasını bir kez daha Cenabıallah’tan niyaz ediyorum.
Önergemizle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan vekil imamların, fahri öğreticilerin, 4/B’lilerin, müezzin ve kayyumların kadroya alınmasını, böylece bunların geleceklerinden emin olarak daha güzel hizmet vermelerini istemekteyiz. Bu vekil imamlarımız, müezzinlerimiz, kayyumlarımız ve 4/B’liler yeterlik sınavına girmiş, imamlık yapabilecek seviyede olduklarını kanıtlamışlardır ve fiilen de bu görevlerini yürütmektedirler. Vekil imamlar kadrolu imamlarla aynı nitelikleri taşıyan, aynı işi yapan liyakatli kardeşlerimizdir ancak hem aldıkları ücretler çok düşüktür hem de özlük hakları konusunda büyük sıkıntıları vardır, ayrıca yarınlarından emin değildirler, vekillik görevleri bittiğinde boşta kalmaktadırlar. Şu son zamanlarda kurumlara büyük sayılarda kadro tahsisi yapılırken Diyanetten bunun neden esirgendiğini anlamak mümkün değildir.
Değerli milletvekilleri, aynı konuda 2005 yılında 5338 sayılı Kanun’da bir düzenleme yapıldığını az evvelki konuşmamda tekrar ettim. En son 2008 yılında bir Bakanlar Kurulu kararıyla köylerde fahri imamlık yapanlar yine müftülüklerce sınava tabi tutularak sözleşmeli kadroya alınmışlardır. Bunların vekil imamlardan farklı olarak lise, ön lisans ve lisans diplomaları da yoktur.
Değerli milletvekilleri, bu arkadaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu yeterlilik sınavlarını kazandıklarını, bir kez daha, burada, huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Ayrıca, müftülükler de vekil imam alacakları zaman sınav açmakta, bu sınavda başarılı olanları almaktadırlar. Az önceki konuşmamda da izah ettiğim gibi, vekil imamlar, Kur’an kıraatı, tecvit, fıkıh, akait, kelam ve meslek bilgisi gibi konularda sınava tabi tutulmaktadırlar. Bu anlamda diğer imamlardan hiçbir eksikleri yoktur. Hepsi, devlet memuru olmak için gerekli özellikleri taşımaktadırlar. Zaten, vekil imam olabilmek için de bu şartları taşımak gerekmektedir. Kısaca, vekil imamlık yapan din görevlileri ile daha önce vekillik yapmış ama bugün boşta kalmış olanların, daha önce iki defa yapıldığı gibi, bir kez daha kadroya alınmaları çok doğru olacaktır.
Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, konuyu kanun teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ilk ben taşıdım. Teklifim, Diyanet İşleri Teşkilat Yasası’yla şeklen birleştirildi ama maalesef tasarıda yer almadı. Ancak, bu süreçte, gerek Sayın Bakan olsun gerek AKP’nin sayın grup başkan vekilleri olsun, sürekli sözler verildi. Vekil imam kardeşlerim tarafından konuyla ilgili bana sorular sorulduğu zaman da AK PARTİ’li Sayın Bakan ve grup başkan vekillerinin konuya olumlu yaklaştıklarını kendilerine özellikle ifade ettim.
Ancak, şu anda görülen -Hükûmetin önergesi- kadro yerine 4/B’nin tercih edilmesidir. Bakın, Hükûmetin verdiği önergede vekil imamlar yeni sınavlara tabi tutuluyorlar. Önergede deniyor ki: “Kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve alanlarında yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilecektir.”
Evet, buna rağmen ben önergemiz vesilesiyle hem Sayın Bakanın hem de sayın grup başkan vekillerinin sözlerinin arkasında duracağından eminim ve bunu biraz sonra oylanacak oylamada görmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, önceden verilen sözler doğrultusunda, vekil imamların 4/B’ye değil, kadroya geçirilmesi gerekir. Daha da fazla sözü uzatmadan, kıymetli vakitlerinizi daha fazla almadan ve bizleri televizyon başında sabırsızlıkla izleyen vekil imamlarımızı da daha fazla heyecanlandırmadan… Netice olarak başından beri başta vekil imamların, fahri öğreticilerin, 4/B’lilerin, vekil müezzinlerin ve kayyumların kadroya alınmalarını istedik.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Ancak gördüğümüz şudur ki zaten sıkıntılı olarak görev yapan 4/B’lilere yeni ve ilave, sıkıntılı 4/B’liler eklenecektir.
Son olarak söylüyorum ki bizim önergemizi destekleyin. Bu insanları birlikte sevindirelim diyorum ve onların hayır dualarını bu yüce Meclisteki herkes alsın diyorum. Kısaca, sözlerimle, bu önergeye vereceğiniz oylarla hayırlı bir iş yapacağınızı bir kere daha tekrarlıyorum. Her şeye rağmen en önemli kurumumuz olan Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilat Yasa Tasarısı’nın hayırlı olmasını, önemli güzelliklere vesile olmasını, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceğine vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.