23 haziran 2010 karayoları kanunu önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
122’nci Birleşim
23 Haziran 2010 Çarşamba


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 499 sıra sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin sonundaki “hukuki mütalaasını bildirmek” ibaresinin “hukuki mütalaa vermek” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Günal (Antalya) ve arkadaşları
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Katılamıyoruz.
BAŞKAN – Hükûmet?
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Kim konuşacak?
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Serdaroğlu.
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum.
Çok konuşulan bölünmüş yollarla ilgili bazı gerçekleri sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu çok övündüğünüz bölünmüş yollar, sizin mucize buluşunuz falan değildir. Herkes bilmelidir ki bölünmüş yol çalışmaları, 2000 yılında Milliyetçi Hareket Partisi tarafından programlanmış ve başlatılmıştır. [AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)]Ancak sizden farklı olarak biz sağlıklı, şikâyetsiz, kullanılabilir ve uzun ömürlü yol olması için 8.500 kilometre yol planladık. Siz, bunu, hiçbir hesap kitap yapmadan, sırf Milliyetçi Hareket Partisinden fazla yol planladık diyebilmek için 8.500’den 15 bin kilometreye çıkardınız. Bugün diyorsunuz ki: “Cumhuriyet döneminde yapılan bölünmüş yollar 6 bin kilometreydi, biz 11 bin daha ilave yaptık.” O da doğru mu belli değil. Ben de diyorum ki, iktidarı devraldığınızda cumhuriyet döneminin iç ve dış borçları toplamı 225 milyar dolardı, siz bunu 500 milyar dolara çıkardınız. Bu aradaki yaklaşık 275 milyar dolarlık farkı bu bölünmüş yollara mı harcadınız? Sattıklarınızdan gelen 40 milyar dolar da bunun cabası.
Her şeye rağmen, Milliyetçi Hareket Partisinin başlattığı bu bölünmüş yol çalışmalarını devam ettirmenizden dolayı kişisel olarak memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ancak Milliyetçi Hareket Partisininkini geçme iddiasıyla yaptığınız bu yollar standart dışı ve kalitesiz oldu. Yapılan bu yolların altyapısı da üstyapısı da daha bir yıl geçmeden bozuluyor. Neden? Çünkü uydurma yapılıyor. “Değil” diyen varsa, gelsin tartışalım veya şurada oturan Karayolculara lütfen sorsun ve onlarla konuşsun. Ankara-Çankırı-Kastamonu yolu belli ve yapılan yolların hâli ortada ve de hiç saklayacak bir şey yok, mal da meydanda. “Aman canım, yapılsın da nasıl yapılırsa yapılsın.” diyemezsiniz değerli milletvekilleri, çünkü harcanan her kuruş bu ülkenin ve bu milletin parasıdır. Ayrıca, bu yolların tamir ve bakımı da yeni yol yapılması kadar maliyetli olacaktır. Bu da iş bilmezliğinizin bir doğal sonucudur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2001 yılında başlattığımız çok sayıdaki yolları tek tek saymaya gerek görmüyorum ama bunlardan bir tanesini örnek vermek istiyorum ki o da trafik yoğunluğu çok fazla olan Gölcük-Yalova yoludur. Başlattığımız bu yolu ne yazık ki sekiz senedir hâlâ bitiremediniz. Yalova-Gölcük yolu, İktidarınızın bölünmüş yol faaliyetlerindeki yetersizliğinin en açık bir örneğidir. Yapılan bölünmüş yollarda zemine bağlı bozuk asfalt ve dalgalanmalar ciddi trafik kazalarına neden olacaktır ve olmaktadır.
Değerli milletvekilleri, bu tasarı, aynı zamanda otoyolların ve çevresindeki hazine arazilerinin satışını kamufle etmeye çalışan bir tasarıdır. Devri İktidarınızda, başta sanayi tesislerimiz olmak üzere, arsalarımız, arazilerimiz ve birçok önemli kuruluşumuz gerçek değerinin çok altında, şaibeli bir şekilde satıldı. 2001 yılında, hep üzerinde durduğunuz ve konuştuğunuz 2001 yılında hortumcuların elinden alıp Fon’a devrettiğimiz bankaları bile değerinin yarısına sattınız ve bunun hesabını inşallah, Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarında sizden soracağız. Bu özelleştirmelerden gelen yaklaşık 40 milyar dolarlık sıcak parayı da ortadan yok ederek, maalesef buharlaştırdınız. Soruyorum size: Bu sattıklarınızdan aldığınız parayla hangi yatırımı yaptınız? Kaç kişiye iş ve aş imkânı temin edebildiniz? Şimdi de satacak bir şey kalmadı, gözünüzü yollara, köprülere, rüzgâra ve akarsulara çevirdiniz. Sayın İktidar, özelleştirmedeki yanlışlarınızı hem biz hem de milletimiz gördü. Şimdi biz size nasıl güvenelim de otoyolların, köprülerin satışını emrinize verelim? Otoyolları ve köprüleri satmak için önümüze getirdiğiniz şu tasarıya öyle maddeler koymuşsunuz ki sınırı belli değil, kapsamı belli değil, nerede duracağı da belli değil. Tasarıdaki “hizmet tesisleri” ibaresi dikkat çekicidir değerli milletvekilleri. Açıkça söylüyorum…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Açıkça söylüyorum: Tasarı yasalaşırsa otoyolların kenarında ne kadar arazi varsa “hizmet tesisi” diye rant kapısı hâline gelecektir. Dolayısıyla bu kanuna “Tesis rantı kanunu.” diyebiliriz.
Bu kanun ile otoyollar birer ticaret merkezi hâline gelmektedir. İl ve ilçelerde o kadar çok ticaret merkezi varken bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil.
Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi özelleştirmeye karşı değil, özelleştirme yoluyla peşkeş çekilmesine karşıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi özelleştirme yoluyla ticari rantlar yaratılmasına karşıdır ve kusura bakmayın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizin tıpkı Balıkesir SEKA’da olduğu gibi, tıpkı Telekom’da olduğu gibi yakınlarınıza ve dostlarınıza yeni rant kapıları açmadan özelleştirme yapabileceğinize inanmamaktayız diyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.