15 haziran 2010 sosyal güvenlik destek prim borçları teklifi doğrudan gündeme alma
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
117’nci Birleşim
15 Haziran 2010 Salı

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, (2/503) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/222)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/503 esas numaralı Kanun Teklifim, süresi içinde ilgili komisyonda görüşülmediğinden İçtüzüğümüzün 37. maddesi gereğince doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 01/04/2010
Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu
BAŞKAN – Teklif sahibi Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik destek primi borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması için söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti iktidara gelir gelmez sosyal güvenlik sistemimizi kökten değiştirmek için harekete geçti ve bu süreçte bir sürü kanun çıkarıldı. Bunları bırakın vatandaşlarımızın takip etmesini Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışanları dahi takip edemedi. Tabii, bu kanunlar hesapsız kitapsız çıkarıldığı için de bir sürü haksızlığa neden oldu ve tam bir keşmekeş yaşandı. Yaşanan bu keşmekeşin bir sürü olumsuz sonucu da bir bir bugünlerde ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de altı yedi yıl sonra ortaya çıkan sosyal güvenlik destek primi borcudur. BAĞ-KUR’dan emekli olmuş ancak çalışmaya devam eden bir bakkaldan veya Emekli Sandığı ya da SSK’dan emekli olup esnaflık yapmaya başlayan vatandaşlarımızdan sosyal güvenlik destek primi kesmek için iktidar olarak bir kanun çıkarmışsınız, bundan vatandaşımızın haberi yok. Altı yedi yıl sonra gönderilen ihbarnamelerden de anlaşılıyor ki Sosyal Güvenlik Kurumunun da bundan haberi yok. Sonuçta bütçe açıklarını giderebilmek için deliler gibi para arayan Hükûmetiniz vatandaşlarımıza altı yedi yıl sonra yağmur gibi borç tebligatları yağdırmaya başlamıştır. Yaklaşık 112 bin vatandaşımız 3 ilâ 10 bin lira arasında değişen borçlarla karşı karşıyadır. Bir umutla bir çerçi dükkânı açan emeklinin bu birikmiş borçları ödeme gücü olmadığı için de hacizler ve hapisler kapıda beklemektedir.
Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği üzere ülkemizde emekli maaşlarının yüzde 90’ı açlık sınırının altındadır. Emeklilerimiz, açlık sınırının altındaki bu düşük maaşlarla geçinmelerine imkân olmadığı için küçük bir dükkân açıp, kazanacağı üç beş kuruşu emekli maaşına katmak ve evine ekmek getirmenin derdi içindedir.
İşte, şimdi siz, altı yedi yıl boyunca hiçbir bildirimde bulunmadan, birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçlarını faizleriyle beraber isteyerek bu insanlara büyük bir darbe vurmaktasınız. Kurumunuz işini yapmamış, devlet görevini yerine getirmemiş, kendi ihmalinizin cezasını vatandaşa kesiyorsunuz. Dükkân açıp vergisini ödemiş, diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş vatandaşın burada suçu nedir, sizlere sormak istiyorum?
Değerli milletvekilleri, önümüzde 112 bin mükellefi, aileleriyle birlikte 500 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren bir sorun vardır. Bu sorunun çözülmemesi durumunda hacizler gelecek, ekmek tekneleri kapanacaktır. Hani hep dersiniz ya “Muhalefet konuşur, çözüm önermez.” İşte, bu kanun teklifimizle bu soruna gerçek bir çözüm önerisi getirmekteyiz çünkü bu işte vatandaşın bir kabahati, gerçekten ama gerçekten yok. Kabahat tamamen devletin ve devleti işletemeyen AKP Hükûmetinindir. O yüzden, bunların faizlerini silelim, anapara borçlarını da on iki taksit yapalım, bu insanlara bir nefes alma, faaliyetlerine devam etme imkânı tanıyalım.
Değerli milletvekilleri, hamaset yapmıyoruz, siyaset de yapmıyoruz, olmayacak bir şey de istemiyoruz. Gözünüzden kaçan, dikkatinizden kaçan önemli bir soruna akılcı, kolay…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
Buyurun.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – …ve adil bir çözüm önerisi sunmaktayız. Bu mağdurlar adına istirham ediyorum, bu önergemize oy verin, bu işi burada birlikte çözelim. Yok eğer “Ülkemizde böyle bir sorun yok.” diyorsanız ve yine her zaman söylediğiniz gibi çözüm önerisi İktidarınızın alternatifi olarak gördüğünüz Milliyetçi Hareket Partisinden geldi diye “Kabul etmeyiz.” diyorsanız sizleri milletimin ve bu mağdurların vicdanına havale ediyorum ve milletimize de “Merak etmeyin, az kaldı, biz gelince bu ve benzeri sorunları çözeriz.” diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.
ALİM IŞIK (Kütahya) – Karar yeter sayısı istiyorum.
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, ancak karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.
Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.06DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 16.18
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Gülşen ORHAN (Van), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alma önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.
Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur.
Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.19BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.31
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Gülşen ORHAN (Van), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117’nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.
İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alma önergesinin ikinci oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.
Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır ve önerge kabul edilmemiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.