7 nisan 2010 milletvekili seçim kanunu önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

83’üncü Birleşim
7 Nisan 2010 Çarşamba


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 490 S. Sayılı Kanun Teklifinin 32. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Madde 32. Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
Nevzat Korkmaz (Isparta) ve arkadaşları
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılmıyoruz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Serdaroğlu konuşacak.
BAŞKAN – Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Değerli Başkanım, çok değerli milletvekilleri; 490 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 32’nci maddesinde verilen önerge üzerine söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Görüşülmekte olan Kanun Teklifi’ne benim ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekili arkadaşlarımca verilen 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nda değişiklik yapan teklifimizin de birleştirilmesi ve bunun 28’inci maddede yer alması nedeniyle öncelikle duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
2839 sayılı mevcut Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre, aday olacak ya da gösterilecek kamu görevlileri, siyasi parti yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının görevlerinden ayrılmaları gerekirken, kamu görevi yapan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ve üst birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların görevden ayrılma zorunluluğu bulunmamakta idi. Hatta 3069 sayılı Kanun’la, milletvekili seçildikten itibaren görevlerinden ayrılmaları için kendilerine altı aylık da süre tanınmaktaydı.
Değerli milletvekilleri, bu durum, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görevli adayların kurumlarının teşkilat ve imkânlarını seçimlerde kullanmalarına, dolayısıyla haksız bir rekabete yol açmaktaydı.
Ayrıca, milletvekili seçilemeyenlerin görevine devam etmesi de içinde bulundukları kurumu siyasallaştırmakta ve temsil kabiliyetini zayıflatmaktaydı. Milletvekili seçilenlere tanınan altı aylık süre ile de özellikle bu kurumların başkanlıklarından gelenler için yeni yönetim kurulunu tanzim etme, bir nevi o kurumda varlığını ve ağırlığını devam ettirme yolunu açmaktaydı.
İşte, sıra sayısında 28’inci madde olarak yer alan ve sizlerin çok değerli oylarıyla kabul edilen teklifimiz ile Milletvekili Seçim Kanunu’nun 18’inci maddesinin başlığı “Adaylık İçin Görevden Çekilmesi Gerekenler” şeklinde değiştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Böylece kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları ve üst birliklerinin ve bunların üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görev alanların da aday olmak için kamu görevlileri, siyasi parti yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları gibi görevlerinden ayrılmaları öngörülmüştür.
Değerli milletvekilleri, uzatmadan kısaca ifade edersek: Seçimlerde adaylık için görevden çekilmesi gerekenlere yukarıda belirttiğim kurum mensuplarının da bu kapsama alınmasıyla adaletsizlik ortadan kaldırılmış olacaktır. Ayrıca bu değişiklikle 2972 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi gereğince mahallî idare seçimlerinde de aynen bu uygulanacaktır.
Kanun teklifimize 28’inci maddede yer vererek kabul edilmesini sağlayan Anayasa Komisyonunun Başkanına ve Komisyon üyelerine ve siz değerli sayın milletvekillerine şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına teşekkür ediyorum.
Kanunun seçim sistemimize ve büyük milletimize hayırlara vesile olmasını dileyerek sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.