2 mart 2010 muhtarlar doğrudan gündeme alma
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

67’nci Birleşim
2 Mart 2010 Salı

Şahsı adına Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu.
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Çok değerli Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Ensar Öğüt’ün muhtarlarımız hakkındaki kanun teklifi üzerine söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Hemen belirtmeliyim ki, aynı konuda Millîyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı tarafından verilen kanun tekliflerimiz de vardır ve komisyonlarda beklemektedir.
Geçmişte iktidar partisi tarafından verilen teklifler de olurken, bu teklifler muhtarlarımız arasında büyük beklentiye sebep olmuştur. Ancak, sekiz yıllık AKP İktidarında verilen sözlerin arkasında durulmaması gelenek hâline geldiği için muhtarlarımızın ümitleri boşa çıkmış, böylece AKP tarafından bir kazık da muhtarlara atılmıştır.
Değerli milletvekilleri, muhtarlarımız, seçilmiş temsilciler olarak köy ve mahallelerine hizmet etmektedirler. Özellikle köy muhtarlarımız, kanunen kendilerine verilen görevler ile birlikte köyün ve köylünün diğer her türlü resmî işiyle ilgilenmektedirler. Kaymakamlıkta, adliyede, jandarmada, ilçe tarım müdürlüğünde, tarım kredi kooperatiflerinde, bankalarda, nüfus müdürlüklerinde ve burada sayamadığım daha birçok resmî ve özel kurumda köyünün ve köylüsünün işlerini takip etmektedirler. Devletin köyüyle ilgili her türlü işinde de muhtarlar çağrılarak iş onların üzerine yıkılmakta, sanki seçilmiş bir kişi değil de kurumların köydeki elemanı gibi her iş muhtarların üzerinden görülmektedir. Köy muhtarları neredeyse haftanın her iş günü ilçeye giderek devletin, köyün ve köylünün işlerini takip etmektedirler. Muhtarlara verilen 330 TL maaş yol paralarını bile karşılamamaktadır. Devletin ve köyün işleri için kullanılan telefonların faturaları muhtarlar tarafından ödenmektedir. Gerekli kırtasiye muhtarlar tarafından karşılanmaktadır. E-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar ve İnternet kullanımı zorunlu hâle gelmiş, bunların masrafları da muhtarlarımızın üzerine bindirilmiştir. Köye gelen her türlü devlet görevlisini ağırlama işi de muhtarların sırtındadır.
Çok değerli milletvekilleri, muhtarlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de sosyal güvenlik primleridir. 250 ile 300 TL arasında olan BAĞ-KUR primleri muhtarlarımızın -bir büyük bölümü- kendileri tarafından ödenmektedir, daha doğrusu maaşları yetersiz olduğu için ödenememektedir. Devlet her türlü işinde kullandığı muhtarlarına sosyal güvenlik hizmetini çok görmekte, bu hizmeti para karşılığı vermektedir. 330 lira maaş alan muhtarlar bunun 300 TL’sini BAĞ-KUR primi olarak yeniden devlete yatırmakta, kelimenin tam anlamıyla üç otuz paraya köle gibi çalıştırılmaktadır. Yapılacak bir tek şey vardır, muhtarlarımızın başta özlük hakları olmak üzere görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili bir kanunun yeniden mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ele alınıp çıkartılması gerekir. Bu kapsamda muhtar maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca, muhtarların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılmaları gerekir. Silah ruhsatlarıyla olan problemlerinin bir an önce çözülmesi lazım. Maalesef, muhtarlarımızın özlük haklarıyla ilgili teklifler, bizim az evvel söylediğimiz gibi, komisyonlarda beklemektedir. Bunlar gündeme alınarak derhâl kanunlaştırılmalı, ülkemizin kanayan bir yarasına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mutlaka çözüm bulunmalıdır.
Çok değerli milletvekilleri, siyasetçiler olarak hepimiz ister yerel ister genel seçimlerde olsun muhtarlarımıza gidip onlarla konuşur, bilgilenir, bilgilendiririz. Sonunda, iki dudakları arasından çıkacak hayırlı bir vaat ya da sözü siyasetçi olarak duymak isteriz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, konuşmanızı tamamlayınız.
Buyurun efendim.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – İşte, sayın milletvekilleri, şu anda binlerce muhtarımız da AKP İktidarını bir kez daha test etmek üzere Genel Kurulu, yani bizleri dikkatle izliyorlar. Onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisinden duymak istedikleri hayırlı haberi duymak istiyorlar diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.