23 aralık 2009 bütçe 24. madde
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

40’ıncı Birleşim
23 Aralık 2009 Çarşamba
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yedi yıldaki başarılara teşekkür et sen de!
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu.
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24’üncü madde üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Teknik rakamlarla gecenin bu geç vaktinde vaktinizi almak istemiyorum. Ancak, az önce Kastamonu’dan bir faks aldım. Diyor ki: “Ağabey, az önce Genel Kurulda bir milletvekili ağabeyimiz, hastanelerde icra olmadığını ifade etti. Ben de icra ile ilgili faksı sana gönderiyorum. Beni korursan memnun olurum.”
MUHARREM VARLI (Adana) – Ona ver, ona ver Sayın Serdaroğlu.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Evet, Seçkin Yaralı, Kastamonu’dan. Kastamonu Devlet Hastanesinde 1 milyar 20 milyon liralık borcunu ödeyemediği için icraya verilmiş ve 1,5 milyar ödemiş, hâlen de 472 bin lira borcu var. Bilgilerinize sunulur.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Onu biz bir alalım, bir yanlışlık vardır o işte.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – İnşallah düzeltirsiniz.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Onu alırız, bakarız, düzeltiriz.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bugün ülkemiz gerçekten devasa sorunlarla iç içedir. Bunlardan biri de istihdam alanlarının daralması, yeni istihdam alanlarının ihdas edilmeyişi ve buna bağlı olarak da işsizliğin cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmiş olmasıdır. Tabii ki iktidarın yanlış ekonomi, yanlış sanayileşme, yanlış sosyal ve stratejik politikaları sonucu bu noktaya gelinmiştir. Ayrıca iktidarın yedi defa yapmış olduğu yetersiz bütçeleri işsizliği artırmış, yoksulluğu tırmandırmıştır.
Değerli milletvekilleri, iktidarın işsizliğe çare olamayacağı kesin olarak anlaşılmıştır. İktidarın sekiz yılda en önemli ve öncelikli olarak yapması gereken, işsizliğe çare bulup insanlara, gençlere yeni imkânlar sağlamak iken, siz bunu yapmadınız ve yapamadınız. Bakın, gençler ya işsiz ya hapiste. 2002 seçimleri öncesinde meydan meydan dolaşarak “İşsizlik bu ülkenin kaderi olmayacak, yoksulluk bu ülkenin kaderi olmayacak.” diye milletimize verdiğiniz sözler maalesef havada kalmıştır.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Maalesef kader oldu.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Verdiğiniz sözleri yerine getirmeyişinizi, ülke gündemini farklı ve sanal gündemlerle meşgul ederek kamufle etmeye çalışıyorsunuz. Ergenekon’la başlayan, yaş mı, kuru mu imzayla devam eden, ısmarlama ihbarcılarla, açılımlarla zihinleri maalesef bulandırdınız.
Sayın milletvekilleri, iktidar istihdam daraltıcı icraatlarıyla işsizliğin boyutlarına maalesef zirve yaptırmıştır. Ülkemizdeki en önemli istihdam alanları olan tarımda, sanayide, esnaf ve diğer kesimlerde ciddi daralmalar olmuştur. Tarımda yüksek girdi maliyetleri neticesinde ürün maliyetleri artmış, ürünü pahalıya mal eden çiftçi, ucuz ithal ürünler karşısında maalesef rekabet edemez hâle gelmiştir. Bunun sonucu olarak da son dört yılda 3 milyon çiftçi tarımı terk etmiştir. Tarımı terk edenlerin arazileri ekilip biçilmeden boz kalmış, üretim düşmüş, tarım ürünleri ithalatı her geçen yıl yükselmiştir. Sonuçta 3 milyon kişi daha işsizler ordusuna katılmıştır. Siz ise “Tarım nüfusunda 3 milyon azalma oldu.” diye övünmektesiniz. Hâlbuki, övünmek yerine, başınızı taşlara vura vura dövünmeniz gerekir.
Değerli milletvekilleri, sanayide ise durum farklı değildir. Yüce Meclisimizde bulunan siz her sayın milletvekili kendi seçim bölgelerinizi lütfen gözünüzün önüne getirin. Şu yedi sekiz yılda bölgenizde kaç fabrika yapıldı, kaç kişiye iş imkânı sağlandı, lütfen ama lütfen bir defa düşünün.
OSMAN KILIÇ (Sivas) – Sivas’a kırk yedi tane yapıldı.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – İstisnalar kaidesizdir.
Sekiz yılda 40 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde ettiniz. Övündüğünüz 30 milyar dolarlık yabancı sermaye geliri de aslında bunun cabası.
Şimdi soruyorum: Bu milyar dolarları nerede kullandınız?
HASAN ANGI (Konya) – Sizin borçlarınızı ödedik.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Hangi iş alanını açtınız? Kime, kaç kişiye iş imkânı sağladınız? Cevap kocaman bir “hiç” değerli milletvekilleri. Üstelik, yaptığınız özelleştirmeler sonucu, bırakın istihdam yaratmayı, binlerce çalışanımız da işinden oldu.
Değerli milletvekilleri, sanayi yatırımları, iş, aş, zenginlik ve refahın tabana yayılması demektir. 2002 seçimlerinde meydanlarda sanayicinin üstündeki yükün hafifletileceğini taahhüt ettiniz. Sanayiciye umut dağıtıp onlara elektriği 3-4 sentten vereceğinizi söylediniz. Aradan sekiz yıl geçmesine rağmen sözünüzü tutmadınız.
Görüldüğü gibi, dilin kemiği yok. Demokrat da olsan, muhafazakâr da olsan, gerçekten dilin kemiği yok değerli milletvekilleri. Sonuçta sanayi ülke içinde montaj sanayisine dönüşürken, sanayici yatırımlarını maalesef yurt dışına taşımıştır. Bu ise istihdamı fevkalade olumsuz etkilemiştir. Bir diğer önemli faktör ise Türk sanayicisinin rekabet gücü kaybolmuştur. Yanlış kur politikaları, yüksek vergiler, yüksek sigorta primleri, elektrik ve benzeri yüksek giderler sonucu çıkardığınız teşvik paketleri yatırımcıya cazip gelmediği için maalesef işe yaramamıştır.
Çok değerli milletvekilleri, bir şeyi daha samimiyetle ifade etmek istiyorum: Öncesi var ama, 2007 yılından bu tarafa, uyguladığınız yanlış ekonomi politikaları yüzünden her an bir krizle karşı karşıya geleceğinizi Milliyetçi Hareket Partisi olarak defalarca ikaz ettik ama siz aldırış etmediniz. Her zamanki tavrınızla bizi dinlemediniz ve tedbirleri geliştirmediniz. İhracat artışından övünerek ve gerinerek bahsettiniz. Ona gerçekten biz de sevindik ancak korkunç bir şekilde artan ithalattan utanarak da olsa, üzülerek de olsa maalesef hiç bahsetmediniz. Her yıl yaklaşık 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiniz yani yılda 50, yedi yılda 350 milyar dolar zarar ettiniz. Bunun sonucu, küresel kriz olsa da olmasa da ülkemizde mutlaka bir kriz yaşanacaktı. Özellikle şunu söylemek istiyorum: Siz şu yaşanan krizi küresel kriz diye millete yutturuyor ve bütün olumsuzlukları da küresel krize bağlıyorsunuz. Bu, doğru değildir. Ayrıca dışarıdan milyarlarca dolarlık tüketim malı ülkeye girerken rekabet gücü olmayan sanayici maalesef yatırım da yapamamıştır, dolayısıyla işsizliğe çare de olunamamıştır.
Çok değerli milletvekilleri, esnafın yarattığı istihdama gelince: Nüfus artarken esnaf sayısının artmadığını, hatta azaldığını görmekteyiz. Bu durum ise yanlarında başkalarına da istihdam alanı sağlayan esnaflığın bittiğinden başka bir şey değildir. 2002 yılında hazırlayıp da erken seçim dolayısıyla kanunlaştıramadığımız esnafı bitiren ve tüketiciye tuzak olan şu büyük mağazalar yani marketler yasasına sahip çıkmadınız. Eski Sanayi Bakanımız Sayın Kenan Tanrıkulu’nun bu dönemde verdiği bu büyük mağazalar kanun teklifini de bu Mecliste reddettiniz. Şu anda kendi hazırladığınız tasarı da şudur. Bu tasarıya da maalesef sahip çıkmadınız ve Meclise getirmediniz, arkasında duramadınız, duramazdınız çünkü sizin için küçük esnaf değil, hep büyük şirketler önemli olmuştur. Kredi Kartı Yasası’nda bankaların yanında olduğunuz gibi bu işte de yabancı sermayeli süpermarket zincirlerinin yanındasınız.
İktidarın çok saygıdeğer milletvekilleri, bakınız, anaların ağlamasını kimse istemiyor ama maalesef yoksulların, borçluların, okula giden çocuğuna bir simit parası veremeyenlerin, evladına yuva kuramayanların, erzak paketi ve kömür torbalarına muhtaç olanların…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, buyurun, konuşmanızı tamamlayınız.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – …esnafın, memurun, emeklinin, çiftçinin ve 17 milyon yeşil kartlının, hele hele işsiz gençlerin ve velhasıl bütün toplumun sayenizde anası da danası da ağlamaya devam ediyor ve bu duygu ve düşüncelerle bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.