11 aralık 2009 çek kanunu önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

30’uncu Birleşim
11 Aralık 2009 Cuma
TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan Tasarının Geçici 2’nci maddesinin (b) fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
“Ödeme taahhüdünde bulunan kişilere, ilgili banka tarafından tüketici kredisi kullandırılmasını, kullanılan bu kredinin, alacaklının hesabına aktarılmasını teminen, BDDK gerekli düzenlemeleri yapar.”
Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) ve arkadaşları
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Hükûmet?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, Sayın Serdaroğlu konuşacak.
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz tasarının geçici 2’nci maddesinde değişiklik yapılmasını amaçlayan önergemizi bilgilerinize sunmak üzere söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Sayın konuşmacılarımızın da ifade ettikleri gibi, karşılıksız çıkan çek sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Sadece karşılıksız çekler ve sayılarındaki artış ekonomimizin içinde bulunduğu durumun vahametini bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Oysa İktidarımız hâlâ ekonominin iyiliğinden bahsederek hayalî rakamlarla hem kendinizi hem de milletimizi oyalıyor, bir başka ifadeyle -tabiri caizse- kandırıyorsunuz.
Sayın milletvekilleri, milyonlarca ödenemeyen çek sahiplerinin tamamının kötü niyetli olması mümkün değildir. Belli ki bu kişiler, yani çeklerini ödeyemeyenler işleri kötü gittiği için borçlarını ödeyememişlerdir. Bu çek sahiplerine herhangi bir imkân tanınmazsa bundan sonra da borçlarını ödeyemeyeceklerdir. Paraları olsa zaten çeklerini ödeyeceklerdi. Bu sebeple onlara bir imkân tanımazsak, bir çıkış yolu bulup onlara sunamazsak çıkardığımız bu kanun hiçbir önem ve anlam ifade etmeyecektir.
Değerli milletvekilleri, burada konuşan bütün muhalefet sözcülerinin de ifade ettikleri gibi, çek karnesi veren bankalara bazı yükümlülükler getirilmekle birlikte, karşılıksız çıkan çeklerle ilgili ciddi bir sorumluluk verilmemektedir. Karşılıksız çıkan çeklerden en çok çek hamili, yani alacaklılar mağdur olmaktadır. Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği gibi, hukuksal yaptırımlar alacağın tahsilinde çoğu zaman işe yaramıyor.
Önergemizle, çek karnesi veren bankaların borç miktarını tüketici kredisine çevirerek -tekrar ediyorum- borç miktarını tüketici kredisine çevirerek çek hamiline, yani alacaklıya ödemesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla çek borçlusuna bir çıkış yolu, bir imkân tanınacaktır. Bu sayede çıkardığımız kanun işe yarar hâle gelecek, aksi takdirde hiçbir işe yaramayacaktır. Önergemizin kabulü ile bankalar da bol keseden dağıttıkları çeklerin sorumluluğunu bir ölçüde paylaşmış olacaklardır. Borcun tüketici kredisine çevrilerek zamana yayılması, çek kesene işlerini yoluna koyması için zaman da kazandıracaktır. Bu durumda olan milyonlarca kişinin yeniden ticaret hayatına dönmesi ayrıca piyasaları canlandıracak, 2009 yılının ilk dokuz ayında yüzde 8,4 daralttığınız ekonomimiz biraz olsun nefes alabilecektir. Kısaca, bu yasanın faydalı olabilmesi için borcunu ödeyemeyen kişilerin ve bu sebeple de alacağını alamayan mağdurların sorununun çözülmesi gerçekten ama gerçekten isteniyorsa çeki veren bankanın da elini taşın altına koyması gerekiyor.
Değerli milletvekilleri, harıl harıl tüketici kredisi vermeye çalışan bankalar, tüketici kredisi kullanma şartlarını haiz olan çek sahiplerine, BDDK’nın da belirleyeceği esaslar dâhilinde kredi kullandırmaları, bu sorunun çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır diyoruz. Bu böyle olmadığı takdirde bu kısır döngü içinde sorunlar devam eder.
Sonuç olarak, çekinin arkası yazılmış milyonlarca borçlu ve bunların alacaklıları adına bu önergemizi destekleyin lütfen.
Bu duygularla hepinize iyi akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.