6 ocak 2009 kredi kartlarından aidat alınmaması teklifi doğrudan gündeme alma
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

40’ıncı Birleşim
6 Ocak 2009 Salı
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/251) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/105)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/251 esas numaralı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesinde öngörülen sürede ilgili komisyonda görüşülmemiştir.
Kanun teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 22/07/2008
Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu
BAŞKAN – Teklif sahibi Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
Süreniz beş dakika.
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; kredi kartlarından ve mevduat hesaplarından ücret alınmaması için verdiğim kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması vesilesiyle söz aldım. Bu vesileyle, İsrail katliamıyla hayatlarını kaybeden Filistinli şehitlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Ülkemizde kırk milyon civarında kredi kartı, yetmiş milyonun üzerinde mevduat hesabı vardır. Bankalar kredi kartlarından ve mevduat hesaplarından “kart aidatı”, “yıllık ücret”, “hesap işletim ücreti” gibi adlar altında ücretler almaktadır. Bu yolla en az 40 trilyondan fazla bir kaynak bankalara aktarılmaktadır. Mahkemelerin alınan bu ücretlerin haksız ve hukuksuz olduğuna karar vermelerine rağmen bankalar bu kararlara uymamakta, tüketicinin bireysel dava açmasını beklemektedirler.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletvekilinin görevi, toplumun yaşadığı sıkıntıları gündeme taşımak, onlara çare aramaktır. Kanun teklifime gelen olumlu tepkilerden gördüm ki sorun tahmin ettiğinizden çok daha büyük. Vatandaşlarımız hem bireysel olarak hem de tüketici dernekleri vasıtasıyla teklifimizin bir an önce kanunlaşmasını istemektedir. Gördüğünüz şu dosyada teklifime gelen olumlu tepkiler yer almaktadır, binlerce olumlu tepki vardır değerli milletvekilleri. Kısaca, milletimiz bu haksızlığa isyan etmekte, bizlerden, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinden çözüm beklemektedir.
Değerli milletvekilleri, kanun teklifimizin Meclis Başkanlığına sunulmasıyla birlikte bankalar seslerini yükseltip -lobi faaliyetlerine başlayıp- bu ücretlerin bir hizmet karşılığı alındığını, dolayısıyla serbest piyasaca belirlenmesi gerektiğini iddia ettiler hatta “Piyasada çeke, senede dönülür.” diye tehditler de savurdular. Yüzde 50’den fazlası yabancıların elinde olan bu sektör, aralarında çok kolay anlaşarak serbest piyasa dışına çıkabilmektedir çünkü söz konusu olan yılda en az 40 trilyonluk haksız, zahmetsiz ve tatlı bir kazançtır. Bankalar olmazsa olmazlardır, doğrudur ama bu haksız kazanç sağlamalarını gerektirmez. Bankalar, kartla satış yapandan zaten belli bir komisyon almaktadırlar, hesabımıza yatırdığımız parayı kullanıp paramızdan para da kazanmaktadırlar. Hele bir de bizler borcumuzu zamanında ödeyemezsek vay halimize, bizi yıllık yüzde 90’lara varan faizle içinden çıkamayacağımız bir büyük girdabın içine sokmaktadırlar.
Diğer taraftan, bu iş öyle bir yağlı börek ki sokaklarda kredi kartı dağıtmaya devam ediyorlar. Üstelik kart pazarlarken “Ücret almayacağız.” diyebiliyorlar. Bu soyguna, bu vurguna, başka bir ifadeyle bankaların bu vahşi kapitalizmine birilerinin “dur” demesi lazım. “Dur” denecek yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir değerli milletvekilleri.
Ayrıca kredi faizlerinin yüksekliği de halkın şikâyetleri arasındadır. Bununla birlikte en önemli olan ise halkın borç ödeme gücü ve imkânı kalmamıştır. Bu sebeple, kredi kartı borçları başta olmak üzere tüm borçlar yapılandırılmalı ve belli bir zamana mutlaka yayılmalıdır. Böylece, intiharların ve sosyal faciaların önüne geçilebilir. Bunun yapılacağı yer -yine tekrar ediyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yapacak olan da siz iktidar partisinin değerli milletvekilleridir.
Değerli milletvekilleri, bu konuda, Sanayi Bakanımızın da kartlardan bir kere aidat alınması yönünde beyanı vardır. Teklifimizin haklı olduğunu bu ifadeyle teyit etmektedir. Ayrıca Sayın İyimaya da bir kanun teklifi vermişti. Ancak bankalar hemen seslerini yükseltip devasa güçleriyle lobi faaliyetlerini artırınca maalesef sayın iktidar geri adım atmak zorunda kalmıştır. Geri adıma da ilk destek “Serbest piyasada olmaz böyle şeyler.” diyen Sayın Maliye Bakanımızdan gelmiştir. Sayın Bakanın serbest piyasadan anladığı “Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler.” şekli midir? Sizlere soruyorum değerli milletvekilleri. Sayın Bakan altı yıldır hep yabancı sermayenin, holdinglerin, kartellerin, zenginlerin yanında yer alarak dolaylı vergiler yoluyla bu fakir milletten aldığını bu kesimlere aktarmaktadır.
Değerli milletvekilleri, haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır. Tekrar ediyorum…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Evet, tekrar ediyorum: Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu gidermek bizlerin hem anayasal hem de ahlaki görevimizdir. Alınan bu haksız ücretlere hepimizin isyan ettiğini de bilmekteyim.
Şimdi, önergemin oylanmasından önce şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor: Bankaların yanında mı olacağız yoksa bu konuda mağdur ve mazlum olan büyük Türk milletinin yanında mı olacağız? Karar tabii ki bu yüce heyetindir.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.