2 temmuz 2008 özel dershaner gündemdışı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
CİLT : 24
125’inci Birleşim
2 Temmuz 2008 Çarşamba
Gündem dışı ikinci söz, özel dershaneler hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’na aittir.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, özel dershanelere ilişkin gündem dışı konuşması
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde gündemde olan özel dershanelerle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere gündem dışı söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Son bir ay içerisinde, her yaştaki öğrencimiz her hafta sonu bir sınava tabi tutuldu. Bunlar, seviye belirleme sınavı, üniversite sınavı, dil sınavı, memur adaylar için KPS’dir ve önümüzdeki günlerde de bazı okulların çeşitli bölümlerine alınacaklar için özel yetenek sınavları var.
İşte bütün bu sınavlar dershaneleri eğitim sistemimizin odak noktasına yerleştirmiştir. Sürekli gelişen dershaneler pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde dört binin üzerinde dershane olup bu dershanelerde 60 bini aşan öğretmen ile 20 bin personel çalışırken, yine bu dershanelere 1 milyondan fazla öğrenci devam etmektedir. Dershanelerin öğrencileri sınava hazırlarken eğitimi desteklediği, neredeyse temel eğitime alternatif kurumlar hâline geldiği görülmektedir. Ancak, özel dershaneler paralı eğitim yaptıkları için eğitimde fırsat eşitsizliği yaratan kurumlar olarak değerlendirilmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliniyor ki ülkemizde ilk ve ortaöğretimde 15 milyon civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerin en az beşte 1’i sınava giriyor. Dolayısıyla takriben 3 milyonun üzerindeki öğrenci her yıl sınava girerken bunlardan sadece üçte 1’i dershanelere gidebiliyor. Netice itibarıyla, dershaneye gidenler ve gitmeyenler arasında adaletsiz bir yarış oluyor. Burada dikkati çeken nokta, dershaneye gidemeyen üçte 2’lik kısım, ülke gerçeğinin bir doğal sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, ülke nüfusunun üçte 2’si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. İşte, esas sorun da buradadır. Yoksul aileler çocuklarını dershaneye gönderemiyorlar. Bir kısım yoksul aile de çocuklarının okulda aldıkları eğitimle sınav kazanamayacaklarını bildikleri için borç harç, tabiri caizse, baltayı bacağa vurarak çocuklarını dershaneye gönderiyorlar. İşte, iyi niyetle ihdas edilmiş olan dershanelerin yarattığı fırsat eşitsizliği, özellikle fakir aile çocuklarının iyi bir eğitim almasını engellediği gibi, sonuçta iyi bir iş bulma imkânını da azaltmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ve buna benzer sebeplerden dolayı özel dershanelerin yarattığı fırsat eşitsizliğinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla hazırladığımız araştırma önergesi 20 Şubat 2008 tarihinde yüce Meclisimize sunulmuştur. Tabii, öneri Milliyetçi Hareket Partisinden geldiği için iktidar partisi tarafından olumlu bir yaklaşım gösterilmemiştir. Üniversite sınavlarının yapılacağı hafta, Sayın Başbakan -her zamanki popülistsöylemiyle- dershanelerin kaldırılması gerektiğini söyleyince tartışma yeniden alevlenmiştir. Sayın Başbakan bir eğitim sisteminde hem okul hem dershane olmasını anlayamadığını beyan etmiştir. Öncelikle söylemeliyim ki, Sayın Başbakanın altı yıllık iktidarı boyunca konuyla ilgili hiçbir şey yapmamış olması ve daha sonra çıkıp çözüm üretmek yerine dershane sisteminden yakınması dikkatlere değerdir. Sayın Başbakan haklıdır; çocuklarımız okullarda öğrendikleriyle okul sonrasında yapılan sınavları kazanamıyorlar. Bu durumda okullarımızda verdiğimiz eğitim ile yaptığımız sınavların uyumsuz olduğu ortaya çıkıyor. Yani, yapılan sınavlar okullarda öğretilenleri kapsamıyor veya okullarda verilen eğitim yetersizdir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi olarak önerimiz, ülkenin eğitim sisteminde oluşan bir boşluğu doldurmaya çalışan, 100 bine yakın istihdamın oluştuğu özel dershaneleri ve çalışanlarını mağdur etmeden, bu kurulu gücün ve varlığın eğitim sistemimize bir hâliyle entegre edilmesidir ama her şeyden evvel yapılması gereken, mevcut okullarımızda verilen eğitim tekrar gözden geçirilmelidir. Bununla beraber, her yıl ailelerin ve öğrencilerin kâbusu hâline gelen sınav sistemi de bir an evvel masaya yatırılmalıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel dershanelerin fırsat eşitliğini bozduğu, bundan, fakir ailelerin daha fazla etkilendiği, dershanelerin eğitim sistemimiz içerisinde farklı bir yer aldığı gerekçesiyle verdiğimiz araştırma önergesinin yerinde bir istek olduğu bir vakıadır ve bunu Sayın Başbakan da son ifadelerinde teyit etmişlerdir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Serdaroğlu, devam edin.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başbakan fen lisesinden ve Anadolu lisesinden mezun olanların bile hazırlık kursuna gittiğini, bunun bir garabet olduğunu ifade ederek, “Niçin acaba öğrenciler üniversite hazırlık kurslarına giderler, bunu anlamakta zorlanıyorum.” diyor.
Sayın Başbakan da şikâyetçi olduğuna göre, gelin, araştırma önergemizi birlikte gündeme alıp, komisyonu teşkil ettirelim, bu garabete birlikte son verelim. Hem böylece Sayın Başbakanın da bir sıkıntısını gidermiş, anlayamadığı bir konuya açıklık getirmiş olur diyor, sizleri bir kez daha en iyi dileklerimle selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.