20 şubat 2008 lpg gündemsışı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
67’nci Birleşim
20 Şubat 2008 Çarşamba
Gündem dışı ikinci söz, LPG istasyonlarının çalışma ruhsatları hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu’na aittir.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
Süreniz beş dakika.
2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, LPG istasyonlarının çalışma ruhsatlarına ilişkin gündem dışı konuşması
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçici lisans verilerek iş yeri açmalarına izin verilen LPG istasyonları, yaklaşık iki üç yıldır, belediyelerin imar planındaki çalışmaları sonuçlanmadığı için ciddi bir mağduriyetle karşı karşıyadır. LPG istasyon sahip ve çalışanlarının bu mağduriyetini dile getirmek üzere söz aldım. Heyetinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, geçici lisans verilerek iş yerlerini açmalarına müsaade edilen LPG istasyon sahipleri, LPG piyasasında yer almak için ciddi harcamalar yapmışlardır ve bu istasyonlar kaçak yapılmamıştır, belediyelerimizin ve ilgili kurumların gözetim ve denetimleriyle yapılmışlardır. Hâl böyle iken, yapıldıkları yerler imar planlarına işleninceye kadar kendilerine geçici lisansla çalışma hakkı verilmiştir. 2006 yılında çıkarılan bir kanun ile de geçici faaliyet lisanslarının yürürlük süresi 31/12/2007 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu süre bir buçuk ay önce dolmuş olmasına rağmen, belediyeler imar çalışmalarını sonuçlandırmadığı gibi, yeni bir yasal düzenleme de yapılmamıştır.
Geçici lisansla çalışan LPG istasyonlarının sorununu çözmek, belediyelere biraz daha zaman kazandırmak ve bu işletme sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek için bir yıl daha süre uzatımını öngören kanun teklifi süratle komisyondan geçip Genel Kurula gelmiş olmasına rağmen bugüne kadar burada görüşülememiştir. LPG istasyon sahipleri ise kanun teklifinin komisyondan geçmesi ile ümitlenmişlerdir, ancak Genel Kurulda görüşülmemesi ise onları hayal kırıklığına uğratmıştır.
İktidar partisinin hemen hemen her hafta Genel Kurul gündemi ve çalışma saatleri hakkında getirdiği değişiklik önergeleri içerisinde ne yazık ki bu kanun teklifi göz ardı edilmiştir. İktidar, komisyonda kendi iradesiyle geçirdiği ve Genel Kurula indirdiği bu teklife öncelik vermekten vazgeçmemelidir ve getirdiği bu teklifin arkasında mutlaka durmalıdır. Çünkü tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren söz konusu işletmelerin belediyelerden kaynaklanan gecikme nedeniyle faaliyetlerinin menedilmesi, tesis sahiplerini mağdur duruma düşürmenin de ötesinde bir hak ihlaline sebep olmuştur.
Değerli milletvekilleri, binlerce insanın işsiz kalmasına neden olacak bu haksız uygulamayı çözmek için gereken yasal düzenleme bir an önce gündeme alınarak yasallaştırılmalıdır. Böylece bugüne kadar her türlü yükümlülüklerini yerine getirmiş işletme sahiplerine yapılan haksızlığın önlenmesinin yanında imardan kaynaklanan sorun ve engellerin giderilmesi için de belediyelere zaman verilmiş olacaktır.
Diğer taraftan, yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesiyle nitelikli yatırımların heba olması da önlenecektir. Ayrıca, sıvılaştırılmış petrol gazının güvenli ve ekonomik olarak, rekabet ortamı içerisinde, kullanıcılara eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sunumuna katkı sağlanmış olacaktır.
Değerli milletvekilleri, imar izni süresini bir yıl daha uzatacak olan kanun teklifinin komisyonda kabulü ve Meclis gündemine gelmesiyle bu sektördeki kişi ve kuruluşlara aslında söz ve umut verilmiştir. Bu söz, iktidar muhalefet ayrımına bakılmaksızın tüm milletvekillerimizce bu Kurulda yerine getirilmelidir.
Konunun bir yıl sonra tekrar yasal bir düzenlemeye gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi için de belediyelerin imar çalışmalarıyla ilgili eksikliklerini gidermeleri yönünde her türlü yasal ve idari boşluklar ortadan kaldırılmalıdır. Diğer yandan belediyeler de bu konuyla ilgili olarak mutlaka uyarılmalıdır.
Geçici lisans verilerek iş yeri açmalarına müsaade edilen LPG istasyonu sahipleri, hem maddi hem de manevi külfet altına sokularak cidden mağdur duruma düşmüşlerdir. İşletme sahipleriyle beraber LPG istasyonlarında çalışanlar da mağdur ve zor durumdadırlar.
Bu sebeple, iktidarın LPG istasyonu işletmecilerinin uğradığı bu haksızlığı ve mağduriyeti en kısa sürede gidermek için gereken adımı atacağını ummaktayız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Serdaroğlu.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Halkın içinden gelen, iş piyasası içinden gelen Değerli Sanayi Bakanımızın ve iktidar partisinin bu konuya hassasiyetle yaklaşacaklarından bu LPG istasyonu sahiplerinin de umutları vardır ve size güvenmektedirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bulunan bütün milletvekillerine, bütün siyasi parti gruplarına güvenmektedirler.
Bu duygu ve düşüncelerle bu LPG istasyonu sahiplerinin ve orada çalışanların mağduriyetinin giderileceğine inanarak sizleri en iyi, en güzel duygularla bir kere daha selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.