"gece işlenen hırsızlık suçuna verilen cezanın artırılması kanun teklifi"
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

MADDE 1.- 26.09.2004 tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 143. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Suçun gece vakti işlenmesi
MADDE 143. - (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte iki oranında artırılır.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Güvenli ve huzurlu toplumsal bir yaşamın sağlanmasında, insanların can ve mal güvenlikleri olmazsa olmaz şartların başındadır. Huzurun sağlanmasında, toplumdaki suç işleme oranlarının azlığı ve suç işleyenlerin cezasız kalmaması da önemli bir etkendir.

Ceza yasaları, suçluları cezalandırırken, suç işlemeye niyetli olanları da caydırmalıdır. Suç işleyenin cezasını çekeceğine olan inanç, vatandaşların devletlerine olan güven ve bağlılığını artırır. Adaletin yerini bulmayacağı, suç işleyenin cezasız kalacağı duygusu ise, insanları adaleti kendi başlarına veya devlet dışında oluşumlarla tesis etme çabasına götürür. Bunun doğal sonucu, devlete olan güvenin azalması, suç oranlarında artış, suça suçla karşılık verme, hatta çeteleşmedir.

Ne yazık ki, ülkemizdeki yaygın kanaat, suç işleyenlerin, yeterince cezalandırılmadığı, yani adaletin tam olarak tesis edilemediği yönündedir. Zaten, fiziki imkansızlıklar nedeniyle dava sürelerinin uzaması ve adaletin gecikmesi, insanların adalete olan güvenini yeterince sarsmaktadır. Bu güven eksikliğine, bir de uygulanan cezaların eksik olduğu ve caydırıcılıktan yoksun olduğu inancı, adalet sisteminin iyi işlemediği kanaatini kuvvetlendirmektedir.

Ülkemizde son yıllarda toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyen ekonomik kriz, suç oranlarının artmasına da neden olmuştur. Özellikle Büyükşehirlerde ve metropollerde hırsızlık suçu büyük artışlar göstermiş, konut ve işyeri hırsızlığına maruz kalmayan vatandaş neredeyse yok gibidir. İnsanlar ekonomik sorunlarla, borç batağında hayatını idame ettirmeye çalışırken, özellikle işyeri ve konutlarda yaşanan hırsızlık olayları ile büyük mağduriyet yaşamakta, mal güvenliği bir tarafa can güvenlikleri de büyük tehdit altındadır.

Kanun Teklifi ile, Türk Ceza Kanunu’nun gece işlenen hırsızlık suçlarının cezası artırılması öngörülmekte, gece hırsızlık suçunun cezası artırılması ile yaptırım gücü artırılarak, bu suçu işlemeye niyetli olanların caydırılması hedeflenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.- Gece işlenen hırsızlık suçlarının cezasının üçte iki oranında artırılması öngörülmüştür.

MADDE 2.- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.