Belde Belediye Başkanlarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belde Belediye Başkanlarına Hususi Pasaport Verilmesi Hakkında Kanun Teklifim ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


GENEL GEREKÇE

Büyükşehir Belediye Başkanları ile il ve ilçe belediye başkanlarına hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilirken, belde belediye başkanları bu haktan faydalanamamaktadırlar. Oysaki belde belediye başkanlarının konum itibariyle ve hukuksal olarak diğer belediye başkanlarından bir farkı yoktur. Buna rağmen, Pasaport Kanunu’nda Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) alma hakkı tanınırken, belde belediye başkanları bu haktan mahrum bırakılmışlardır.

Kaldı ki, Ülkemizde, ilçelerden daha fazla nüfusa sahip beldelerimiz vardır. Yine birçok beldemiz, turizm beldesi olup, yurt dışı ile sürekli ilişki içindedirler. Fuar ve organizasyonlara katılmakta, beldelerini, dolayısıyla ülkemizi tanıtmaya çalışmaktadırlar.

Teklifimiz ile belde belediye başkanlarına da hususi damgalı pasaport alma hakkı verilerek, belediye başkanları arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.- Genel gerekçe doğrultusunda bir düzenlemedir.

MADDE 2.- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3.- Yürütme maddesidir.


BELDE BELEDİYE BAŞKANLARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesi (A) Bendi 3’üncü fıkrasında yer alan “Büyükşehir il ve ilçe” ibarelerinden sonra gelmek üzere “belde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.