"esnaf ve çiftçilerin SGK prim borçları yeniden yapılandırılmalıdır"

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Esnaf ve Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifim ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


Madde 1.- 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesi (b) fıkrasına göre sigortalı sayılanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim borçları, 1 ay içerisinde başvurmaları halinde, anaparaları her yıl için ayrı ayrı yüzde 5 gecikme faizi eklenerek, 36 ayı geçmemek üzere yeniden yapılandırılır.
5458, 5763 ve 5797 sayılı kanunlardan faydalanarak borçlarını yapılandıranların kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki yapılandırılmış borçları, anapara sayılarak birinci fıkradaki hükümler çerçevesinde yeniden yapılandırılır.
Borçları yeniden yapılandırılanlar, ilk taksitlerini ödemeleriyle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlarlar.
3 taksitin ödenmemesi halinde, borç mevcut mevzuata göre hesaplanarak tahsil edilir.

Madde 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesi (b) fıkrasında tanımlanan, eski adıyla BAĞ-KUR kapsamında yer alan esnaf ve çiftçilerimizin sayısı 3 milyon 239 bin kişidir. Bu sigortalılardan sadece 962 bin kişinin prim borcu bulunmamaktadır. Geriye kalan 2 milyon 227 bin kişinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmaktadır.

Sosyal güvenlik prim borçları ile ilgili bir yapılandırma, primlerini zamanında ödeyenler aleyhine haksızlık olarak düşünülebilir. Ancak, 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan ekonomik kriz neticesinde, pek çok esnaf ve çiftçimiz, prim borçlarını ödeyememişlerdir. Bu kişiler, kendi hatalarından kaynaklanmayan bir ekonomik krizin işlerini bozması ile ödeme güçlüğü içine düşmüşlerdir. Keyfi olarak borçlarını ödemeyen kişiler değillerdir. Prim borcunu ödemeyen esnaf ve çiftçiler sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar. Bu hüküm gereğince, kendilerinin ve çocuklarının sağlığını korumak için her esnaf ve çiftçimiz primlerini zamanında ödemeyi arzu etmektedirler.

Daha önce çıkarılan çeşitli yapılandırma kanunları, hem anlaşılabilir ve uygulanabilir değildir, hem de, kriz içinde inleyen esnafımızın borcunu ödeyebileceği imkânları kendilerine sunmamaktadır. Hal böyle olunca, çıkarılan yapılandırma kanunları, arzu edilen amaca hizmet etmemiş, zaten içinden çıkılmaz durumda olan prim sistemini daha da karışık hale getirmiştir.

Sosyal Güvenlik Primi, yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortası primi ile, genel sağlık sigortası priminin toplamından oluşmaktadır. Kurum, prim borcu olan sigortalısına sağlık hizmeti vermediği halde, toplam sosyal güvenlik priminin yüzde 37.5’i kadar olan genel sağlık sigortası prim borcuna da, enflasyon oranının 6-7 katı, yıllık yüzde 23 fahiş gecikme faizi uygulamaktadır. Yani vermediği hizmetin primini de gecikme faizi ile birlikte sigortalıdan istemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, büyük bir açıkgözlülük örneği sergileyerek, zaten geçinemeyen esnaf ve çiftçimizin sırtından sosyal güvenlik sisteminin açıklarını finanse etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla, teklifimizde yer alan, prim borçlarının yıllık yüzde 23 gecikme faizinin yüzde 5’e indirilmesi, son derece adil bir çözüm olacaktır.

Ekonomik kriz nedeniyle esnafın rafında satacak malı, çiftçinin tarlasını ekecek tohumu kalmamıştır. Prim borçlarının haciz yolu ile tahsil edilmeye çalışılması, yeni trajediler doğurmaktan başka hiçbir işe yaramayacak, ekonomi dışına itilmiş, geçimini dahi temin edemeyen, Hükümetin makarna paketlerine, kömür torbalarına muhtaç yeni kesimler oluşmasını sağlayacaktır.

Kanun teklifimiz ile, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesi (b) fıkrasına göre sigortalı sayılanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim borçları, 1 ay içerisinde başvurmaları halinde, anaparaları her yıl için ayrı ayrı yüzde 5 gecikme faizi eklenerek, 36 ayı geçmemek üzere yeniden yapılandırılmaktadır. 2006 ve 2008 yıllarında çıkarılan yapılandırma kanunlarından faydalanarak borçlarını yapılandıranlar da, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki, yapılandırılmış borçları anapara sayılarak yeni yapılandırmaya dahil edilmektedir. Borçları yeniden yapılandırılanlar, ilk taksitlerini ödemeleriyle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır. 3 taksitin ödenmemesi halinde, borç mevcut mevzuata göre hesaplanarak tahsil edilecektir.

Hükümetin yanlış politikaları ve ekonomik kriz sonucu, ödeme güçlüğü içine düşen esnaf ve çiftçilerimiz, teklifimizin kanunlaşması ile biraz olsun nefes alacak, borçlarını ödeme imkânına kavuşacak, en önemlisi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu da, tahsil edemediği prim alacaklarını tahsil etme imkânına kavuşacaktır.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.