2 kasım 2010 emlak vergisi barışı doğrudan gündeme alma
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

13’üncü Birleşim
2 Kasım 2010 Salı

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, (2/507) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/237)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/507 esas numaralı 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim, süresi içinde ilgili komisyonda görüşülmediğinden İçtüzüğümüzün 37. maddesi gereğince doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim.
Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Önergemiz emlak vergisi borçlarının yeniden yapılandırılmasını içeren kanun teklifimizle ilgilidir. Önergemizin AKP Grubu tarafından kabul edilmeyeceği tecrübelerle sabittir. Zaten iktidarınız toplumun sıkıntılarıyla ilgili verdiğimiz hiçbir kanun teklifini, araştırma önergesini kabul etmemiştir. Ondan sonra da sıkılmadan “Muhalefet çözüm üretmiyor.” diye bizi suçlamaktasınız.
Değerli milletvekilleri, basından öğrendiğimize göre AKP, SSK ve BAĞ-KUR prim borçları, çeşitli vergi borçları, elektrik ve su borçları dâhil, pek çok konuda yeniden yapılandırma yasası üzerinde çalışmaktadır. Bunu memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Ancak, sekiz yıldır uygulanan politikalar sonucu vatandaşlarımız devlete olan vergi, prim, elektrik, su, vesaire borçlarını gerçekten ödeyemez duruma gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak iki üç yıldır bu konularla ilgili kanun teklifleri verdik. Bu tekliflerimizi görmezden gelen, vatandaşın çığlığına kulak tıkayan AKP, seçim öncesinde bir seçim yatırımı olarak böyle bir yapılandırma çalışması ile milletimizin iradesini etkilemeyi düşünmektedir. Başka bir ifadeyle, yıllardır sopaladığınız bağcıya üzüm ikram etmek istiyorsunuz. Bu çalışma seçim öncesinde olduğu için gerçekten fevkalade anlamlıdır ve sekiz yıllık AKP politikalarının iflas ederek çöktüğünün bir resmî belgesidir. Getirilecek tasarı pembe rüyalarla ifade edilen ekonomi politikalarının vatandaşlarımız için kâbusla sonuçlandığının bir kanıtıdır. Sözüm ona fert başına gelir 10 bin dolar ama vatandaş borç batağında, icra kapılarında sürünmektedir.
Değerli milletvekilleri, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması referandum öncesi ilk defa Sayın Başbakan tarafından ifade edilmiştir. İlgili sayın bakanlar da üç aydır bu konular üzerinde çalışmakta, ancak onlar çalışırken icralar, hapisler, hatta intiharlar her ay katlanarak artmaktadır. Aslında, sayın bakanların bu kadar çalışmalarına da gerek yoktu. Plan ve Bütçe Komisyonunda bekletilen tekliflerimize şöyle bir baksaydınız, getireceğiniz her konuda, hatta daha fazla, Milliyetçi Hareket Partisinin tekliflerinin hazır olduğunu görecektiniz.
Değerli milletvekilleri, bakın, bu konularda komisyonlarda bekleyen tekliflerimizden bazıları şunlardır:
1) Emlak vergisi borçlarının yapılandırılmasını öngören kanun teklifimiz,
2) Kamyoncuların motorlu taşıt vergisi borçlarının yapılandırılmasını öngören kanun teklifimiz,
3) Esnaf ve çiftçilerin prim borçlarının yapılandırılmasını öngören kanun teklifimiz,
4) BAĞ-KUR emeklisinin sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasını öngören kanun teklifimiz,
5) Prim borcu bulunan BAĞ-KUR’luların sağlık hizmetinden faydalanabilmesini öngören kanun teklifimiz,
6) Emekli ve özürlülere maaş promosyonu verilmesini öngören kanun teklifimiz ve kredi kartı borçlarının tüketici kredisine çevrilmesini, kart aidatı alınmamasını ve kredi kartı gecikme faizlerinin düşürülmesini öngören 3 önemli teklifimizle birlikte, yani borçlarla ilgili tam ve tam 10 kanun teklifimiz komisyonlarda beklemektedir.
Değerli milletvekilleri, takip edebildiğimiz kadarıyla, Hükûmet kredi kartı borçlarıyla ilgili bir düzenleme yapmayı düşünmemektedir. Ekonomi için çok büyük tehlike oluşturan…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - …sosyal patlamalara neden olabilecek kredi kartları borçlarının da mutlaka yeniden yapılandırılması şarttır; öyle, aylarca çalışma yapmanıza da gerek yoktur. Söylediğim gibi, bu konuyla ilgili teklifimiz de komisyonlarda beklemektedir.
Değerli milletvekilleri, birazdan oylayacağınız emlak vergileriyle ilgili kanun teklifim, sadece vergisini ödeyemeyen vatandaşlarımızı değil, maddi zorluklarla boğuşan belediyelerimizi de memnun edecektir.
Değerli milletvekilleri, borcunu ödeyemeyenlere yeniden yapılandırma sağlanırken -altını çizerek ifade ediyorum ki- bugüne kadar borcunu düzenli ödeyenlere de bir indirim mutlaka ve mutlaka getirilmelidir.
Bu vesileyle, çok zor durumda olan emeklilerimizin promosyon meselesine çözüm getirecek olan kanun teklifimizin de dikkate alınmasını tüm emekliler adına sizlerden istirham ediyor, önergemize destek vermenizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.
SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Kılıç, buyurun.
SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Sayın Serdaroğlu’nun İç Tüzük 37 çerçevesinde üzerinde görüşlerini beyan ettiği kanun teklifini biz de kendisiyle birlikte enine boyuna değerlendirme imkânını bulduk. İçerik olarak karşısında olmadığımız bir kanun teklifi, bu çerçevede Hükûmetimize, Maliye Bakanlığına da teklifi intikal ettirdik. Nihayet, şu an, üzerinde çalışmalar devam ettirilen bir konu var, kamu alacaklarının tahsiliyle ilgili bir husus. Gecikmiş, ödenmemiş, temerrüde düşmüş kamu alacaklarının faiz yükü yapılandırılmak suretiyle tahsili hakkındaki çalışmalar çerçevesinde Sayın Serdaroğlu’nun kanun teklifine konu olan husus da değerlendirme kapsamındadır. Kesin bir şeyi şu an ifade edebilecek durumda değiliz ama kanun tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettikten sonra tam çerçevesini görmüş olacağız. Kendisine, bu noktadaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ama inşallah tasarı içerisinde çözülme imkânı olursa daha sağlıklı bir çalışma olacağı kanaatindeyiz.
Teşekkür ederim, saygılar.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.