10 haziran 2010 bitki sağlığı kanunu önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

115’inci Birleşim
10 Haziran 2010 Perşembe
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 498 sıra sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısının 5. maddesinin 1. fıkrasından “bütçe imkânları” ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) ve arkadaşları
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞCİ (Adana) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili.
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5’inci maddede değişiklik yapılması için verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Önergemiz, madde metninde yer alan “bütçe imkânları” ibaresinin metinden çıkarılmasını içermektedir. Tazminatlı bir hastalık nedeniyle kesilmesi ya da itlaf edilmesine karar verilen hayvanların tazminat bedellerinin bütçe imkânlarına bağlanması gerçekten haksızlıktır. Bugüne kadar tarımsal destekleme ödemeleriyle pek çok ödemeyi bir yıl, hatta bazen iki yıl geciktirerek yaptınız. Şimdiyse köylünün hastalanan 2 hayvanının parasını ödememek için kanunla yol aramaktasınız. Zaten köylümüz geçimini sağladığı malını kaybetmiş, devlet olarak üç kuruş tazminat vereceksiniz, onu da bütçe imkânlarının içine almaktasınız. Böylece, bu gariban vatandaşın bütçe imkânı nedir, onu düşünmüyorsunuz. Eğer 3-5 hayvanın parasını bir iki yıl geciktirerek ödeyecekseniz vay bu Hükûmetin hâline!
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son aylarda et fiyatlarında yaşanan artış ve Hükûmetin et ithalatı yapması sekiz yıllık AKP İktidarının ne büyük bir plansızlık, programsızlık ve beceriksizlik içinde olduğunun hamdolsun en açık göstergesidir!
Bakın, iktidarınızın içine düştüğü en büyük yanlış 2002’ye takılıp, patinaj yapıp, yerinizde saymanızdır. Bütün icraatlarınızın mukayesesini 2002’ye göre yapmanın yanılgısı içindesiniz. Tabii ki 2002, 1992’den, 1992, 1982’den farklı olacaktır, 2010 da 2002’den mutlaka farklı olacaktır. Şayet sizin sekiz yıllık tek başına iktidarınızda bu fark olmadıysa, bugün buralarda övüneceğinize, caka satacağınıza, başınızı taşlara vurup, dövünmelisiniz ve bu büyük milletten özür dilemelisiniz.
Her fırsatta eleştirdiğiniz 2001 yılında büyükbaş hayvan sayısı 10 milyon 500 bindir.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 12 milyon.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – 11 milyon şu anda.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – 2010 yılına geldiğimizde hayvan sayısının 2 milyon 200 bine düştüğünü görmekteyiz. İktidarınız döneminde bu ülkede 8 milyon 300 bin büyükbaş hayvan yok olmuştur.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Doğru değil.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Soruyorum: Bundan daha büyük bir beceriksizlik olur mu? Çiftçisine ve köylüsüne sizden daha büyük zarar veren başka bir iktidar var mıdır?
Değerli milletvekilleri, peki bu hayvanlar nereye gitti? Nereye gidecek; hepsi bir bir satılarak banka, gübre, yem ve mazot borçları ödenmeye çalışıldı.
Çok değerli milletvekilleri, TÜİK’in resmî rakamlarına göre geçen yıl ülkemizde at sayısı yüzde 7, eşek sayısı yüzde 14, katır sayısı yüzde 17 azaldı. Bu azalmanın size göre bir anlamı var mıdır bilmiyorum. Bakın, toynaklı hayvan sayısındaki bu azalma hepsinin organize bir şekilde kesilerek etinin satıldığını göstermektedir.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Rakamlar yanlış.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Bununla ilgili haberleri de sıkça duymaktayız.
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Eşek sayısı azalmamış, Sayın Bakan itiraz ediyor, çoğalmış!
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Neticede iktidara gelirken çay, simit hesabıyla refah vaat ettiğiniz bu millete at, eşek, katır eti yedirildiği kamuoyunun malumudur ve mal da meydandadır. Milletine toynaklı hayvan etini reva gören AKP İktidarının övündüğü başarının ölçüsü budur.
Değerli milletvekilleri, etin kilosu Bulgaristan’da 5 lira, Yunanistan’da 6 lira, bizde ise 30 liradır. Aradaki bu devasa fark, yıllardır uyardığımız AKP İktidarının yanlış politikalarının sonucudur. En son yanlışınız da terörü bahane ederek yirmi beş vilayete destek verip diğer altmış altı vilayeti defterden silmenizdir. Bunu büyük milletimin takdirlerine sunuyorum ve bu yanlış asla ve asla affedilir bir yanlış değildir.
Bakın, tarım ürünleri ithalatını 3 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkardınız, Türk çiftçisini desteklemek yerine…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, lütfen tamamlayınız.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – …elin çiftçisine her yıl 10 milyar dolar aktarmaktasınız. Bu 10 milyar dolar Türk çiftçisinin cebine girseydi bugün ne tarımımız ne de hayvancılığımız bu hâlde olurdu ve ne de milletimiz 30-40 liradan et yemek zorunda kalırdı.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak üç yıldır “Tarım ve hayvancılığı bitiriyorsunuz.” diye diye dilimizde tüy bitti. Yaptığınız yanlışları düzeltmek için önergeler verdik, kanun teklifleri verdik ama siz “Dediğimiz dedik, çaldığımız düdük” dediniz.
Bakın sayın iktidar, şunu iyi bilin, Türk tarımına ve Türk milletine verdiğiniz zarar kolay kolay telafi edilecek gibi değildir. Bu vesileyle rakamlarla tescillenen her alandaki başarısızlığınızın faturasını ödeyen bu milletimiz bu sefer de KDV’li olarak sandıkta size bu faturayı kesecektir diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.