27 ocak 2010 ssk intibak önerge konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

53’üncü Birleşim
27 Ocak 2010 Çarşamba


14’üncü madde üzerinde iki adet önerge vardır, geliş sıralarına göre okutup aykırılıklarına göre işleme alıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 14 üncü maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Nurettin Canikli Ünal Kacır Mustafa Ataş
Giresun İstanbul İstanbul
Murat Yıldırım Ahmet Yeni
Çorum Samsun
“b) 7 nci, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,”
T.B.M.M. Başkanlığına
463 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14. maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
b) 8. madde Kanunun yayım tarihinden itibaren 5 yıl sonra.
Mehmet Serdaroğlu Mümin İnan Erkan Akçay
Kastamonu Niğde Manisa
Recep Taner Reşat Doğru Mehmet Şandır
Aydın Tokat Mersin
BAŞKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Hükûmet?
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıdaki 8’inci maddenin beş yıl sonra yürürlüğe girmesi için verdiğim önerge üzerinde söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Tasarının 8’inci maddesi, yabancı işçiler için 2003 yılında çıkarılan yasaya ilave olarak daha fazla yabancı işçi girmesini ve yabancıların çalışma izninin kolaylaştırılmasını içeriyor. 8’inci maddeye neden karşı olduğumuzu ve sizlerin de neden karşı olmanız gerektiğini Sayın Başbakanın ağzından aktarmak istiyorum. Tarih 2002 seçimleri öncesi, yer Kastamonu Nasrullah Camisi önü. Sayın Başbakan yaptığı seçim konuşmasında işsizlik problemini nasıl çözeceğini anlatıyor. Görüntüleri de burada, şu cd’nin içerisinde, her şey de kayıtlı. Bire bir, kelimesi kelimesine sizlere aktarıyorum: “Türkiye’de TOBB’a, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine sordum, ‘Sizde ne kadar kayıt dışı yabancı işçi var?’ dedim. Aldığım cevap ‘1 milyon 300 bin; Romen, Bulgar, Litvanyalı, Ukraynalı, Moldovalı vesaire…’ Dedik ki, ‘5 milyon 301 bin resmî işsizimiz var. Biz sizin vergilerinizi düşürürsek, vergi adedinizi azaltırsak, SSK primlerinizi düşürürsek, enerji giderlerinizi düşürürsek, siz bu yabancı işçileri çıkarıp bunların yerine bizim vatandaşlarımızı işe alır mısınız?’ Dediler ki: ‘Bu şartlarda, kendi vatandaşımız dururken niçin başkalarını alalım, tabii alırız.’” Değerli milletvekilleri, şu cd’de görüntüleri kayıtlı olan konuşma, bu ve buna benzer tatlı ve pembe vaatlerle devam ediyor. Hepsi burada kayıtlı. Şimdi siz karar verin, 2002’de yabancı işçi yerine Türk işçi çalıştırılarak işsizlik sorununu çözeceğini vaat eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği mi doğrudur, yoksa 2003 yılında başlayıp bugün eksiğini tamamlamaya çalıştığınız, yabancıların çalışma izinlerini kolaylaştırmak için bu tasarıyı Meclise gönderen Sayın Başbakan Erdoğan’ın yaptığı mı doğrudur?
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Değişmiş Başbakan.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Değerli milletvekilleri, sizlere okudum, Sayın Başbakan Kastamonu konuşmasında vergilerin düşürüleceğini, vergi sayısının azaltılacağını, SSK primlerinin ve enerji giderlerinin düşürüleceğini söylüyor. Şimdi siz söyleyin: Sekiz senelik iktidarınız döneminde bunların hangisini düşürdünüz? Nasrullah Camisi, o mübarek caminin önünde verdiğiniz bu sözlerden hangisini yerine getirdiniz? Sayın Başbakanın bu tutumu bizlere “Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar.” sözünü hatırlatmaktadır. Sayın Başbakan Kastamonu Nasrullah Camisi önünde doğru söylerken Ankara’da maalesef şaşırmıştır.
Değerli milletvekilleri “İntibak Yasası’nı getirip emekli maaşlarındaki adaletsizliğe son vereceğiz.” Dediniz, emekliye vere vere 60 lira zam verdiniz.
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Allah bin bereket versin.
OKTAY VURAL (İzmir) – Alırlar yakında onu da.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Verdiğiniz 60 lirayı yağlandıra ballandıra burada anlatıyorsunuz.
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Siz onu da veremediniz.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Size göre emekliler, AKP İktidarının altın dönemini yaşıyormuş. Hadi canım sen de!
2002 yılında “İşsizlik bu ülkenin kaderi olmayacak, açlık emeklilerin kaderi olmayacak, yoksulluk bu ülkenin kaderi olmayacak, bu milletin kaderi olmayacak.” dediniz. Ayrıca, üç yıl sonra -altını çizerek ifade ediyorum, üç yıl sonra- bu ülkede insanlar daha mutlu, daha zengin olacak deyip sorunsuz bir Türkiye ve sorunsuz bir Türk milleti vaat ettiniz. Bugün ise devasa sorunlarla dolu, geçmişi arayan bir ülke ve bir millet hâline geldik. Soruyorum: Bunları dediniz mi, demediniz mi?
MEHMET DANİŞ (Çanakkale) – “Asacağız” diyenler ne yapıyor?
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Evet, dediniz.
YILMAZ TANKUT (Adana) – Siz asın.
OKTAY VURAL (İzmir) – Cami avlusuna bıraktılar sözlerini.
RECEP TANER (Aydın) – Dinlemesini öğren.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… Lütfen sayın milletvekilleri…
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Emekliye daha fazla imkân verecekmişsiniz de devletin imkânı bu… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, lütfen tamamlayınız.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Sekiz yıldır iktidarsınız, satıp savdınız. Devletin imkânlarını neden artıramadınız? Kısaca, ne kadar allayıp pullasanız da milletimizin sizin boş sözlerinize karnı tok. Millet elini cebine attığında her şeyi hepimizden daha iyi biliyor değerli milletvekilleri ve görüyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
Zaten son yapılan anketler de bu durumu teyit ediyor. (Gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Anketlerdeki oy oranlarınız da bellidir.
Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın ağzından dinlediğiniz gerekçelerle bu maddeye karşıyız. Sizlerin de Sayın Başbakanın gerekçeleri doğrultusunda önergemizi destekleyeceğinize inanmak istiyoruz ancak reddedeceğinizi de biliyoruz çünkü elinizdeki tasarı iktidarda bulunduğunuz sekiz yıl içinde sadece yabancı işçi çalıştırılması konusunda bile ne kadar değiştiğinizin, nereden nereye geldiğinizin çok açık bir belgesi diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.