27 ocak 2010 ssk intibak kanunu önerge metni
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

53’üncü Birleşim
27 Ocak 2010 Çarşamba

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 463 sıra sayılı tasarının 11. maddesinin sonuna, aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu
“Geçici Madde 27.- Mevcut gösterge tablosundan gelir ve aylık alanlar, ekte düzenlenen yeni gösterge tablosu esas alınarak eski tablodan 12 derece/1-2. kademeden 2'li gruplar halinde yeni gösterge tablosunun 10. derece ve 1. kademeden başlanarak yukarıya doğru intibaklandırılır.
Üst gösterge tablosundan aylık veya gelir alanların intibakları, bulundukları derece ve kademelere göre yükseltilir.
Yeni tablodan aylık veya gelir alanların oranı yüzde 60 olarak esas alınır.
Yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortasından aylık veya gelir alanlara uygulanan bu oran, mülga 506 sayılı Kanun 61. maddedeki esaslara göre artırılır veya azaltılır.
Yeni göstergeye göre oluşan farklar, 1.1.2000-31.12.2009 tarihleri arasında işçi emeklisi, dul ve yetimlerine yapılan artışlarla yükseltilerek, Aralık 2009 tarihine ödenmekte olan aylık ve gelirlere ilave edilir.”
Yeni gösterge tablosu
KADEMELER
DERECELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17.500 17.550 17.600 17.650 17.700 17.750 17.800 17.850 17.900 17.950
2 17.000 17.050 17.100 17.150 17.200 17.250 17.300 17.350 17.400 17.450
3 16.500 16.550 16.600 16.650 16.700 16.750 16.800 16.850 16.900 16.950
4 16.000 16.050 16.100 16.150 16.200 16.250 16.300 16.350 16.400 16.450
5 15.500 15.550 15.600 15.650 15.700 15.750 15.800 15.850 15.900 15.950
6 15.000 15.050 15.100 15.150 15.200 15.250 15.300 15.350 15.400 15.450
7 14.500 14.550 14.600 14.650 14.700 14.750 14.800 14.850 14.900 14.950
8 14.000 14.050 14.100 14.150 14.200 14.250 14.300 14.350 14.400 14.450
9 13.500 13.550 13.600 13.650 13.700 13.750 13.800 13.850 13.900 13.950
10 12.000 13.050 13.100 13.150 13.200 13.250 13.300 13.350 13.400 13.450
BAŞKAN – Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Sayın Hükûmet?
DEVLET BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Katılmıyoruz.
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, konuşacak mısınız?
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Gerekçe...
BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
İşçi emeklisi, dul ve yetimleri arasında değişik zamanlarda çıkan değişik kanunlar nedeniyle, aylık veya gelirde büyük farklılıklar oluşmuştur. Nimet-külfet dengesine de aykırı olan bu tür eşitsizliklerin giderilmesi amaçlanmış ve tek bir gösterge tablosu ile intibaklar yapılarak günümüze uyarlanmıştır.
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.