23 haziran 2009 belediyelerin sorunları gündemdışı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

108’inci Birleşim
23 Haziran 2009 Salı
Gündem dışı üçüncü söz, belediyelerin sorunları hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’na aittir. (MHP sıralarından alkışlar)
Sayın Serdaroğlu, buyurun efendim.
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, belediyelerin içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerimizin, içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirmek üzere gündem dışı söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Bu sene içerisinde belediyelerimizle ilgili iki adet kanun teklifi verdim. Bunlardan biri, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelere İller Bankasından 2 bin nüfus esas alınarak pay gönderilmesini içermektedir. Diğeri ise, belediye meclisinde kontenjan üyeliğinin seçim şeklinin yeniden düzenlenmesiyle ilgilidir.
Ben de eski bir belediye başkanıyım. Görüştüğüm belediye başkanları sıkıntılarının Meclis kürsüsünden dile getirilmesini ve özellikle iktidarın bu noktada uyarılmasını ve bilgilendirilmesini istediler. Gerçekten de ister iktidar ister muhalefet belediyelerinin büyük bir çoğunluğu çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır.
Değerli milletvekilleri, 29 Mart seçimlerinde adaylar seçildikleri takdirde gerçekleştirecekleri projeleri ortaya koymuş, belde halkına söz vermişlerdir. Ancak belediyelerin içinde bulunduğu kaynak sıkıntısı, verdikleri sözlerin tutulmasını maalesef engellemektedir. Bildiğiniz gibi, belediyeler, bütçelerinin en büyük gelir kısmını İller Bankası gelirlerinden elde etmektedir. Belediyelere genel bütçe vergisi gelirlerinden nüfuslarına göre pay verilmektedir. Ekonomik krizle birlikte toplanan vergi gelirlerinin önemli oranda azalması, belediyelere ayrılan kaynağın da azalmasına neden olmuştur. Bununla da kalmayıp, ekonomik kriz, belediyelerin diğer gelirlerine de büyük darbe vurmuştur. Krizle birlikte belediyelerin kira gelirleri, ilan ve reklam vergisi gelirleri, hatta su paralarından elde ettikleri gelirler bile azalmıştır. Vatandaşın ödeme gücü kalmadığı için emlak vergisi tahsilatı yapılamaz noktaya gelmiştir. Maalesef, inşaat sektöründe yaşanan gerileme de belediyelere büyük katkı sağlayan imar ve inşaat işlerinin çeşitli kalemlerinden elde edilen gelirleri de düşürmüştür. Ayrıca, beldesinde geçinemeyen vatandaşlarımızın farklı yerlere göç etmesi sonucu küçük beldelerin nüfusları iyice azalmış, dolayısıyla göç veren beldeler ve ilçelerin İller Bankasından aldıkları paylar da düşmüştür. Belli bir nüfusa göre organize olmuş, ona göre personel çalıştıran belediyeler, nüfusun azalıp gelirin düşmesiyle maalesef tıkanıp kalmışlardır çünkü gelirlerin azalmasıyla birlikte belediyeler personel sayılarını azaltamamakta, maaş ödemeye aynen devam etmektedirler. Seçim öncesinde, etik olmamasına rağmen, 2007 Nisanında, belediyelerde çalışan geçici işçilerin daimî kadroya alınmaları doğru olmuştur ancak bu kadroların mali ihtiyaçlarını karşılayacak kaynağın belediyelere aktarılmaması belediyeleri daha da zor bir durumda bırakmıştır. Belediyeler, gelişen diğer şartlarla birlikte maalesef iflas noktasına doğru sürüklenmektedir. Belediyeler, bırakınız hizmet üretmeyi, proje geliştirmeyi, personel maaşlarını karşılayamaz durumdadırlar. Birçok belediyenin piyasaya trilyonluk borçları vardır. Özellikle 29 Mart seçimlerinden sonra iktidar partisinden devralınan belediyelerin ödenemeyecek miktarda borçları bulunmaktadır. Belediyelerin borçlarını ödemeleri bu şartlar altında mümkün gözükmüyor.
Bakınız, bugünkü Hürriyet gazetesinden size bir haber okumak istiyorum: “Bize para lazım Sayın Bakanım.’ Antalya'da düzenlenen belediye başkanları bilgilendirme toplantısına katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, etrafını saran belediye başkanlarının ricasından yürüyemez hâle geldi. Maliye Bakanını gören borçlarından yakındı ve çözüm istedi.” Demek ki söylemek istediklerimiz doğrudur.
Değerli milletvekilleri, Hükûmetiniz, hepimizin Hükûmeti ekonomik krize karşı önlemler geliştirmeye çalışırken belediyelerin içinde bulunduğu durumdan bihaber hareket etmektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Serdaroğlu, konuşmanızı tamamlayınız.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Belediyelerin iflas noktasına gelmesi beldelerinde borçlandıkları esnafı da batağa sürüklemektedir. Bugün gelirlerine haciz konulmamış belediye bulmak neredeyse imkânsızdır.
Değerli milletvekilleri, ister kabul edin, ister etmeyin, belediyelerin içinde bulunduğu durum yedi yıllık İktidarınızın bir sonucudur. İktidar - muhalefet hiçbir ayrım yapmadan söylüyorum: Belediyelere aktarılan kaynakların derhâl ama derhâl artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, iflas noktasına gelmiş belediyeler yeni sosyal ve siyasal sorunlara neden olacaktır.
Muhalefet görevimi yaparak sizin de çok iyi bildiğiniz ancak duymazdan, görmezden geldiğiniz bir sorunu daha dikkatlerinize sunmuş oluyorum. Yine muhalefet konuşuyor diye belediyelerin içinde bulunduğu gerçekten zor ve vahim durumu lütfen göz ardı etmeyiniz.
Bana söz veren Değerli Başkanıma huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.