29 temmuz 2008 şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gündemdışı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

136’ncı Birleşim
29 Temmuz 2008 Salı
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündem dışı üçüncü söz şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’na aittir.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak gündem dışı söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletimizin kandilini kutluyor, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyoruz. Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Güngören’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve büyük milletimize başsağlığı dilemekteyiz.
Değerli milletvekilleri, şeker fabrikalarının çoğu bölgelerinde tek sanayi tesisi olup, sosyal boyutlarıyla beraber istihdam alanı özelliğini taşımaktadırlar ve yine çoğu kalkınmada öncelikli yörelerde kurulmuşlardır. Bu sebeple, altyapı oluşturulmadan, gerekli düzenlemeler yapılmadan fabrikaların satılması çok ciddi ve telafisi zor sakıncalar doğuracaktır. Şeker fabrikaları ve şeker pancarı çiftçiye en fazla geliri sağlayan, tarım ve hayvancılığı geliştiren, taşımacılığa yılda 25 milyon ton iş hacmi sağlayan, yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın iş ve ekmek kapısıdır. Ülkeye yılda 3 milyar dolar katma değer sağlayan bu fabrikalar, bulundukları yörenin can damarları, işçinin, çiftçinin, esnafın geçim kaynağıdır.
Şeker fabrikaları ve şeker pancarı tarımı altmış beş ilimizi ilgilendirmektedir. Buralarda tarımın itici gücü olup, tarımın münavebeli olmasını ve hayvancılığın gelişmesini sağlamaktadır. Şeker fabrikalarının özelleşmesiyle birlikte teknolojisi eski en az on beş fabrika kapanacaktır. Pancar ve şekerin üretimi yüzde 40, sektörel istihdam yüzde 50 azalacak, şekerde dışa bağımlı hâle gelinecek, can çekişen taşımacılık ve hayvancılık olumsuz etkilenecektir ve böylece köyden kente göç hızlanacaktır. Göçle beraber büyük kentlerin kabusu olan güvenlik ve asayiş sorunu daha da büyüyecek, ekonomiye dayanan terör artacak, kısaca, ülke şeker sanayisi çökecek, pancar ve şeker üretimi bitecektir ve Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD ile şeker ticareti yapan kartellerin pazarı hâline gelecektir.
Değerli milletvekilleri, çok ülkede şeker üretimi teşvik edilip artırılırken Türkiye farklı düşünmemeli ve gerçekleri artık görmelidir. Ülkemize yapılan dayatmalar reddedilip, ülkemizin ihtiyacı olan gerçek politikaların üretilmesi Hükûmetimizefarz olmalıdır. Şeker sanayimiz sanki bilinçli bir şekilde zarara konulmaya çalışılmaktadır. Kastamonu Nasrullah Camii Meydanı’nda “Pancara kota aptallıktır, kota pancar üreticisinin kaderi olmayacaktır.” diyen Sayın Başbakan sözünün arkasında maalesef duramamıştır. AB ülkelerinde yüzde 2 olan nişasta bazlı şeker üretimi, Türkiye’de yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılmıştır.
Değerli milletvekilleri, şeker fabrikalarının satılması, Türkiye'nin dört beş yılda şeker üretiminden vazgeçmesi anlamına gelecektir. Çünkü şeker fabrikalarını satın alanların bir bölümü zaten fabrikaların arazilerinin peşindedirler. Bir kısmı da aldıktan sonra yüksek maliyetleri mazeret göstererek pancara yarı fiyatını teklif edeceklerdir. Mazotu 3,5 milyondan, gübreyi 100 milyondan alan çiftçinin yarı fiyata üretim yapması mümkün olmayacak ve sonuçta şeker sektörü çökecek, pancar çiftçisi yok olacak, tarımdaki çöküş hızlanacaktır.
Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği Şeker Rejimi Reformu 2014 yılına kadar devam edeceğinden, Türkiye bu süreci dikkatle takip edip şeker fabrikalarının satışını en azından bu süreçte durdurmalıdır.
Bakınız, 1994-1995 yıllarında şeker fabrikalarını özelleştiren Fransa yeniden fabrikalarını kamulaştırmaktadır. On iki-on üç yıl sonra, yaptığı yanlıştan dönme sürecini başlatmıştır. Bu bakımdan, şeker sanayimizin kıymetini bilip dünyadaki gelişmeleri takip etmeliyiz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Serdaroğlu, devam edin.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Altyapı oluşturulmadan, ürün çeşitlemesine gidilmeden, işçiyi ve çiftçiyi mağdur edecek özelleştirme sakat ve sakıncalı olacaktır.
Değerli milletvekilleri, fabrikaların stratejik özellikleri, tarım ve sanayideki istihdamda yaratacağı olumsuzluklar düşünülmeli, ayrıca gelecekte şeker kartellerine muhtaç olmamak için şeker fabrikalarının satışı mutlaka askıya alınmalıdır, hiç olmazsa 2014 yılına kadar bekletilmelidir.
Pancar çiftçisi, şeker çalışanları ve sektöre bağlı olan kesimlerin satışların ertelenmesini beklediğini bir büyük samimiyetle ifade ediyor, bana söz veren değerli Başkanıma bir kere daha teşekkür ediyor, sizleri en iyi dileklerimle, saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.