"BAĞ-KUR'LULARA BORÇLANMA HAKKI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA4956 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifim gerekçesi ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili4956 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 4956 sayılı kanunun geçici 18. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


GEÇİCİ MADDE 18.- Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982 tarihinden sonraki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak yürürlükteki mevzuata göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GEREKÇE


24.7.2003 Tarih ve 4956 sayılı kanunun Geçici 18. maddesi ile sigortalılık niteliği taşıdığı halde, kayıt ve tescilini yaptırmayanlara, 20.4.1982 tarihinden itibaren, bu niteliği taşıdıklarını belgelemeleri ve hesaplanacak prim borçlarını ödemeleri halinde, bu sürelerini sigortalı saydırmaları hakkı tanınmış, ancak bu haktan faydalanabilmeleri 6 aylık bir süre ile sınırlanmıştır.

2003 yılından sonra, sosyal güvenlik sistemi baştan aşağı değiştirilmiş, bırakın vatandaşlarımızı, kurum çalışanları dahi, değişen mevzuatı takip edememişlerdir. Sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi sırasında da pek çok işlem yarım kalmış, vatandaşlarımız başvuracak yer ve muhatap bulamamışlardır.

Yaşanan karmaşa içerisinde pek çok vatandaşımız, 4956 sayılı kanunla belirlenen 6 aylık süre içerisinde başvurularını yapma imkânı bulamamışlar ve sigortalılık niteliği taşıyan sürelerini saydıramamışlardır.

Teklif ile 6 aylık başvuru süresi ortadan kaldırılarak, bu vatandaşlarımıza, sigortalılık niteliklerini belgeledikleri süreleri borçlanabilme imkânı getirilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Genel gerekçe doğrultusunda bir düzenlemedir.
Madde 2.- Yürürlük maddesidir.
Madde 3.- Yürütme maddesidir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.