kamulaştırma kanunu değişiklik teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

GEREKÇE

Devlet kurum ve kuruluşları, belediyeler ve özel sektörün yapacağı yatırımlar için kamulaştırmalar yapılmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Belediyeler en fazla kamulaştırma yapan kuruluşlardır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılan bu kamulaştırma işlemlerinde, taşınmaz malikleri ile yapılan pazarlık sonucunda anlaşma sağlanamadığı takdirde, kamulaştırmayı yapan idare tarafından, kamulaştırmaya konu taşınmaz bedelinin tespiti ve tescili davaları açılmaktadır.
Tescil davasında her halükarda ve bedel tespiti davasında da bedel yönünden davanın kaybedilmesi durumunda, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri taşınmaz maliki aleyhine hükmolunmaktadır.
Bir çok kamulaştırma işleminde, taşınmaz mal sahibi, aldığı kamulaştırma bedelinden daha fazlasını mahkeme masrafı ve avukatlık vekâlet ücreti olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Özellikle TEDAŞ’ın direk yeri için yaptığı kamulaştırmalarda, 3 metrekare taşınmazı kamulaştırılan hak sahibi, 20-30 TL kamulaştırma bedeli alırken, 2010 yılı rakamları ile 1000 (bin)TL avukatlık ücreti ödemek durumunda kalmaktadır. BOTAŞ’ın boru hatlarını geçirdiği arazilerde de durum hemen hemen aynıdır.
EPDK’nın yürüttüğü 1700’ün üzerindeki enerji projeleri de, bir taraftan çevresel etkileri nedeniyle kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, dişer taraftan taşınmazı kamulaştırılan hak sahiplerinin maruz kaldığı maktu avukatlık ücretleri ile de tepki toplamaktadır. 10 bin parselin kamulaştırıldığı, takriben 50 bin hak sahibini ilgilendiren çok büyük projeler olduğu gibi, 200- 300 kişiyi ilgilendiren küçük projeler de vardır. Sadece EPDK’nın yaptığı projelerden 200 bin kişinin avukatlık ücreti ile karşı karşıya kaldığı değerlendirilmektedir.
Ülkemizdeki taşınmaz malların çoğunluğunun hisseli olduğu düşünüldüğünde, hissedarların Kamu kurum ve kuruluşları ile pazarlık yapmak istemesi halinde bile, hissedarların bir araya getirilememesi, diğer hissedarlardan bağımsız hareket etme imkânının olmaması, yapılan pazarlık davetlerinin tüm hissedarlara ulaşamaması gibi nedenlerle vatandaş ile idarenin anlaşması mümkün olmamakta, dolayısıyla uzlaşarak taşınmazını devretmek isteyen hak sahipleri de, yargılama gideri ve vekâlet ücreti ödemek zorunda kalmaktadırlar.
Vatandaşlarımızın hem taşınmazı elinden alınmakta, üstüne bir de kamulaştırma büyüklüğü ne olursa olsun, maktu (2010 yılı için 1000 TL) vekâlet ücreti istenmektedir. Ayrıca, kamulaştırma bedelleri hissedarlara paylaştırılırken, vekâlet ücretleri müştereken ve müteselsilen tahsil edilmektedir.
Teklifimiz ile Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kamulaştırmalardan, hak sahibi aleyhine vekâlet ücreti dâhil, yargılama giderine hükmolunmaması ve bu hükmün henüz infaz edilmemiş kararlara da uygulanması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Genel gerekçe doğrultusunda bir düzenlemedir.

Madde 2.- Kamulaştırma davalarında birinci madde ile yapılan düzenlemenin, henüz hükmü infaz edilmemiş yargı kararları için de uygulanması öngörülmektedir.

Madde 3.- Yürürlük maddesidir.

Madde 4.- Yürütme maddesidir.2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1.- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 29’ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu kanuna göre Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan kamulaştırma davlarında, davalı aleyhine vekâlet ücreti dâhil, yargılama giderine hükmolunamaz.

Madde 2.- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki GEÇİCİ MADDE 7 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7.- Bu kanunun 29’uncu maddesi henüz infaz edilmemiş yargı kararlarındaki vekâlet ücreti dâhil yargı kararlarına da uygulanır.”

Madde 3.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.